PříjemPříjem  PortálPortál  CalendarCalendar  GalleryGallery  FAQFAQ  HledatHledat  Seznam uživatelůSeznam uživatelů  Uživatelské skupinyUživatelské skupiny  PřihlášeníPřihlášení  RegistraceRegistrace  

Share | 
 

 Židé a antisemitismus

Zobrazit předchozí téma Zobrazit následující téma Goto down 
AutorZpráva
Sigmund von Nassau
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 108
renomé : 19
vyznání : neznámé nebo bez vyznání
přesvědčení : neznámé

PříspěvekPředmět: Židé a antisemitismus   20.10.10 13:03

Mezinárodní židovstvo se pokouší o naší zkázu a ovládnutí světa...

Toto není hra, toto se děje…

Vítám vás všechny, kteří jsou syny i dcery světla a konají vůli Boží. Náš štáb zaznamenal na jistých nacionálně zaměřených stránkách naprostý nezájem o křesťanství, je to smutné, protože tito nacionalisté konají vůli Adolfa Hitlera a jeho činnů, neví, že Adolf Hitler byl synem Aloise Hitlera, jehož matka, Marie Anna Schicklgruberová ho počala, když byla jako služka přijata ve vídeňské residenci (ve Štýrském Hradci) Žida barona Nathana Mayera Rothschilda. Alimenty byly posílány přes židovského prostředníka jménem Frankenberg. Rothschildové měli mnoho nemanželských dětí, které konaly tajné operace, důsledky „panování“ Adolfa Hitlera splnily všechny cíle talmudsko-sionistického židovstva - jako je vznik OSN, založení státu Izrael, vytvoření kultu nedotknutelnosti Židů prostřednictvím holocaustu (správně holohoaxu..pozn. CzG)

Nacionalisté jsou tedy vedeni lží jménem nacionalismus, jež byl určen k dalšímu rozdrolení Svaté Říše Římské a ostatních Říší. Dneska je ale situace jiná, nacionalismus je alespoň trochu potřebný, ale ne nejnutnější, aby zamezil vytvoření smíšené hnědé světové populace v jedné světové republice, jak si přejí zednáři i Židé (Rabín Judel to hezky vysvětlil…) Kdybychom si meli představit bojiště, tak tito tzv. nacionalisté stojí na úplně jiném poli, než na kterém se bitva odehrává, navíc mají chabou výbavu, zbraně Židů (rasismus, antikřesťanství a nenávist k ostatním) a zbroj z papíru. Nemají tu pravou Boží zbroj (Efeským 5:10-18), která jediná dokáže prorazit a zničit satanský pancíř Židů, kteří si mylně myslí, že jsou stále vyvolení, Bůh řekl Židům, že pokud budou jakkoliv konat proti jeho vůli nebo ho neuposlechnou v tom, co jim zjeví, stihne je velký trest a zatracení, takže Židé jsou vlastně národ zatracený a bohovražedný. Tímto vyzývám všechny nacionalisty, neonacisty apod. lidi, kteří ví, že Židé se snaží ujařmit celý svět a zavézt NWO-Diktaturu pod vedením židovské šlechty, obnovte svůj duchovní rozměr, Židé ho mají naprosto 100%, vy jste na kolem 0%! Přemýšlejte o své DUCHOVNÍ IDENTITĚ. Mějte úctu k předkům, vraťte se ke svým kořenům, které začali růst vznikem katolické Církve, obraťte se na pravou Církev Kristovu, Katolickou Církev, jak řekl náš Pán Ježíš Kristus apoštolu, pravověrnému Židu vyčkávajicího Mesiáše, sv. Petrovi: „„Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam“. (Ty jsi Petr, to znamená skála a na této skále postavím svou Církev, a brány pekla ji nepřemohou.) Matouš 16:18.
Petr byl prvním papežem katolické Církve, kterou vytvořil a která je jediným prostředkem k věčnému životu. Ježíš Kristus řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, nýbrž bude mít světlo života“ (Jan 8,12). Na závěr snad jen říct, že boj židovstva probíhá už 2000 let proti katolické Církvi, pravému křesťanství, a pokud si tohle my gojímové neuvědomíme, nikam se nepohneme a nikdy nebudeme moci zvítězit. Ale my zvítězíme, neboť nám to náš Pán Ježíš Kristus slíbil, a sv. Jan to dokonce viděl, viděl porážku a uvržení Satana, viděl ho, jak je v okovech vhozen do pekla, ohnivého jezera a se všemi, kteří bojovali proti Synu Božímu (hlavě katolické Církve) a jeho Církvi ( tělu Kristovu) a jemu samotnému. Takové čeká trest nejvyšší a nejbolestivější, tam bude skřípění zubů a věčný nářek bolesti…

Kristovi služebníci se nemusí bát, neboť Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení i život…Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, nezemře navěky…“ (Jan 11:25,26)

† Boj už byl vyhrán, buď jeho vítězem, buď Kristovým, Božím služebníkem †

http://666info.wordpress.com/2009/08/07/toto-neni-hra-toto-se-deje/


Spiknutí proti lidstvu a církvi

Jsme skupina idealistů, pravověrných katolíků, kteří jako takoví jsou také pevně přesvědčeni na základě nevývratných skutečností (nikoli žádných „teorií“), že katolická Církev a celé lidstvo právě teď prožívá jedno z nejnebezpečnějších období svých dějin. Dnes stojíme doslova a do písmene před naprostým vyhlazením křesťanství a totálním zotročením lidstva ze strany mezinárodního Židovstva.

Od Golgoty, tj. od nejstrašnějšího zločinu v dějinách lidstva, kdy byl Židy ukřižován Bohočlověk Ježíš Kristus, je svět rozdělen do dvou „táborů“: prvním táborem je království Boží na zemi, pravá Církev Ježíše Krista, a ti, kdož k němu chtějí přináležet z hloubi duše své a cílevědomým úsilím o spásu, jsou ponoukáni k tomu, aby sloužili Bohu a Jeho Jednorozenému Synu celou svou myslí, s nejvyšším vypětím své vůle.

Druhý tábor je královstvím Satanovým, jemuž jsou poddáni všichni ti, kdo se řídí neblahým vzorem svého vůdce a prarodičů, vzpírající se uposlechnout věčného zákona Božího a mnoho věcí podnikající bez ohledu na Boha, mnoho pak proti Bohu. Hlavním elementem tohoto zla v druhém táboře jsou především zavržení, Bohem prokletí Židé, kteří jako dítka ďábla páchají už po 2 000 let ty nejstrašnější zločiny proti Církvi a lidstvu. Od počátku pronásledovali a vraždili první křesťany, kvůli své satanské nenávisti vůči Ježíši Kristu, nejstrašnějším způsobem zabíjeli (a zabíjejí) křesťanské děti pro krev, systematicky po celá staletí podkopávali katolickou Církev zakládáním bludařských a heretických hnutí a sekt, pronikali do Církve pod záminkou obrácení na křesťanství a ničili jí, rozsévali nepokoje a selská povstání, později od 18. století stáli za všemi revolucemi a válkami, vyvolávanými především prostřednictvím zednářských lóží a vysokých financí až k naprostému vrcholu I. a II světové válce! Cílem toho všeho je univerzální židovská světovláda pod vládou židovského krále a židovské kněžské aristokracie! Toto ovládnutí světa Židovstvem bude mít za následek zotročení všech nežidovských národů a nejhrůznější diktaturu. Proto musela být ovládnuta katolická Církev a zničeno její učení, které se jediné stavělo proti těmto ďábelským plánům Satanovy synagogy!

Tyto a celou řadu dalších skutečností vám chceme podat prostřednictvím literatury (a dokumentárních snímků), kde je všechno na základě argumentů a nevývratných údajů nezvratně doloženo! Nejedná se tudíž o žádné teorie, ale o prokázanou faktickou skutečnost! Tématicky tedy navazujeme na Týdeník Politika, který byl u nás v roce 1992 židovskou mocí zlikvidován. Staletá podvratná práce zednářů, světla se štítících termitů v lidské podobě, přinesla viditelné výsledky v tragédii II. vatikánského koncilu, skutečného temna v Církvi. Jistý italský kněz jeho činnost a výsledky komentoval výstižně takto: „Co bylo na koncilu dobré, nebylo nové, a co bylo nové, nebylo dobré.“ Výsledkem tohoto koncilu bylo, že se Církev stala pokoncilní sektou, která nemá s katolicismem nic společného. Stalo se tak Božím dopuštěním za naše nepravosti. Panna Maria v La Salettě roku 1846 ohlásila: „Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista. … Církev upadne do temnoty, svět do chaosu.“

Temno však potrvá jen krátký čas. Panna Maria ve Fatimě také řekla: „Nakonec bude triumfovat moje neposkvrněné srdce.“ Temnotě je poskytnuta pouze omezená lhůta. Pokud však trvá, je třeba nechat svítit pravému světlu.

Proto nabízíme a budeme nabízet tak potřebnou literaturu k poučení a pochopení. Kdo se však i po přečtení těchto knih s úlevou zvrátí v křesle s pocitem, že udělal dost pro svou informovanost, šťasten, že může znovu zapomenout na nepříjemné skutečnosti a hrozivé vyhlídky, kdo se stejně jako před tím nechá dál „informovat“ svými novinami a televizí o tom, co se ve světě děje, kdo se takto nechá nadále uspávat filtrovanými hloupostmi, které jsou mu tam předkládány – tomu při nejlepší vůli není pomoci (Rothkranz).

Četba těchto knih ho měla jednou provždy vyburcovat a vyvolat v něm bdělost a kritičnost. Kdo po několika týdnech zklamaně konstatuje, že svět stále ještě jde svým zaběhnutým směrem, ten znovu naletěl manipulaci masových médií. Nedělejme si iluze a nic si nenamlouvejme: Každého dne, který jim Bůh povolí, využívají členové satanské hierarchie s mravenčí pílí k postupu ve svých bezbožných a lidmi opovrhujících plánech. Naproti tomu my musíme každý den, který Bůh daruje nám, využít neméně horlivě k našim přípravám na to, co přijde. Podle Kristova příkazu taková příprava pozůstává ze dvou věcí: „Bděte a modlete se!“ (Mt 26, 41).

Bdít, to dnes především znamená vyhýbat se co možná nejvíce uspávajícímu vlivu bezbožných masmédií, stojících zcela ve službách satanské hierarchie. Namísto hltání všech možných „informací“ a „komentářů“ musíme sami pozorovat, sami myslet a sami musíme posuzovat věci z hlediska neporušené katolické víry a ve světle proroctví Písma svatého. Bdít, to také znamená účastnit se mše svaté, přijímat svátosti a poslouchat kázání všude tam, kde mši ještě celebrují bezvýhradně pravověrní biskupové a kněží, kde podávají svátosti a kde hlásají katolickou víru! Není ostatně nijak těžké zjistit, kde se tak děje: Pravidelně je to v místech, kam církevní i mimocírkevní sdělovací média chrlí nejvíce jedu a žluči. Bdít znamená také číst a studovat dobré katolické knihy, které se snaží čtenáře opravdu informovat. A konečně bdít, to také znamená vzchopit se a být připraven na Antikristův příchod, na čas pronásledování, na mučednictví!

A to znovu znamená modlit se, bez ustání se modlit za dar víry, za odvahu a vytrvalost, za pevnost víry v nebesa, za rozmnožení Boží lásky. Znamená to modlit se za dar umět rozlišovat mezi duchy, modlit se za záchranu a spásu těch duší, které se zachránit a spasit chtějí. „Kdo škodí, uškoď ještě; kdo jest poskvrněn, poskvrň se ještě a kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě, kdo svatý, posvěť se ještě. Hle, přijdu brzy a odplata moje se mnou, abych odplatil každému podle skutků jeho“ (Zj 22,11 ad.).

Četba námi publikované literatury - byť i jen zdánlivě - nedává dostatečnou odpověď na otázku: co v současném děsivém stavu Církve i světa dělat, jak se tomu postavit. Odpověď zní - znovu jen zdánlivě - paradoxně: především co nemáme dělat! Kromě modlitby, prosby o Boží přispění, se nemáme, ba nesmíme účastnit tzv. politického života. Zde je třeba zdůraznit naprostou zbytečnost organizování politické strany nebo hnutí! Musíme si uvědomit, že tzv. demokracie jako systém slouží jen židovské moci k rafinovanému ovládání celých národů. Ve skutečnosti jde o skrytou diktaturu. Ve všech tzv. demokratických zemích (i jinde) jsou všechny politické strany bez výjimky a bez ohledu na název i program buď přímo založeny nebo infiltrovány, ale v každém případě řízeny zednáři z pověření svých židovských příkazců. Úloha tzv. křesťanských stran pak spočívá pouze v podchycení masy křesťanských voličů s cílem ukolébat je klamným bezpečím křesťanské "ochrany" a přitom nenápadně nabírat kurz, výhodný pro Satanovu synagogu. Nežádoucí strany nebo hnutí nejsou do parlamentu vpuštěny. Rovněž tak jsou ovládány touto mocí všechny složky veřejného života v téměř každé zemi světa. Tím je celý tzv. demokratický systém pouhou fraškou, divadelním představením pro zmanipulované a dezorientované masy. Právě řečené je nezpochybnitelně doloženo v předkládané literatuře.

SLOVA JEŽÍŠE KRISTA K ŽIDŮM

"VÁŠ OTEC JE ĎÁBEL A VY CHCETE DĚLAT, CO ON ŽÁDÁ.

ON BYL VRAH OD POČÁTKU A NESTÁL V PRAVDĚ, PONĚVADŽ V NĚM PRAVDY NENÍ.

KDYŽ MLUVÍ, NEMŮŽE JINAK NEŽ LHÁT, PROTOŽE JE LHÁŘ A OTEC LŽI."

EVANGELIUM SV. JANA 8, 44

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/
Na těchto stránkách je rovněž vypsaná literatura odkud autoři článku čerpají.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Haraldr Óláfsson
jarl a kněz-obětník (godi)
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 177
renomé : 200
vyznání : heathenství
přesvědčení : nacionalismus

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   21.10.10 11:59

Tohle je docela zajímavé...

THE CENTURY MAGAZINE leden 1928 a únor 1928.

SKUTEČNÉ KOŘENY KŘESŤANSTVÍ

SKUTEČNÝ ARGUMENT PROTI ŽIDŮM

napsal Marcus Eli Ravage

Nesnášíte nás, samozřejmě. Není dobré mi říkat, že tomu tak není. Takže neztrácejme čas popíráním a alibi. Víte, že nás nesnášíte, já to vím a navzájem si rozumíme. Bezpochyby jsou někteří z vašich nejlepších přátel Židé a tak podobně. Myslím, že jsem to už jednou či dvakrát slyšel. A také vím, že mě osobně k nim nepočítáte – „mě“ jako konkrétního, individuálního Žida – když do nás kopete, jak je to hromadně v módě, protože jsem zkrátka tak jiný, skoro tak dobrý jako jeden z vás. Tato malá výjimka mě jaksi nepohne k vděčnosti; ale na tom teď nezáleží. Je to agresivní, kariéristická, průbojná, materialistická sorta, kterou nemáte rádi. Jedním slovem ti, kteří vám tolik připomínají vaše vlastní bratry, mající velkou naději na úspěch. Výborně si rozumíme. Nemám vám to za zlé. Nedávám, proboha, nikomu vinu za averzi vůči někomu jinému. Co mě na této anti-židovské záležitosti, jak si na ni hrajete, fascinuje, je váš naprostý nedostatek odhodlání. Jste přitom tak nepřímí a zdlouhaví, činíte průhledné omluvy, že se zdá, že natolik hrozivě trpíte rozpačitostí, že kdyby ono chování nebylo groteskní, bylo by to iritující. Nesnášíte nás, ale neumíte jasně říct proč. Každý další den vymýšlíte novou omluvu – důvod, jak tomu říkáte. Několik set let si hromadíte omluvy a každý nový výmysl je ještě směšnější než ten minulý a každá nová omluva popírá a ničí tu předchozí. Není to mnoho let zpátky, kdy jsem slýchal, že jsme hrabivci peněz a komerční materialisté; nyní se šeptem zase stěžuje na to, že žádné umění ani profese není bezpečná před židovskou invazí. Pokud vám máme věřit, jsme soudržní a zároveň výluční a nepřizpůsobitelní, protože s vámi nebudeme uzavírat sňatky, a také jsme kariéristé a podnikavci a hrozba vaší rasové integrity. Náš životní standard je tak nízký, že tvoříme vaše chudinské čtvrti a průmysl pracující za hladovou mzdu, a tak vysoký, že vás vytlačujeme z vašich nejlepších vilových čtvrtí. V době války se vyhýbáme naší vlastenecké povinnosti, protože jsme povahou a tradicí pacifisté, a jsme mazaní konspirátoři světových válek a máme z nich největší prospěch. Jsme zakladatelé a vedoucí stoupenci kapitalismu a zároveň hlavní původci revolty vůči kapitalismu. Dějiny bezpochyby neznají nikoho tak všestranného jako nás! Á! Málem jsem zapomněl na příčinu příčin. Jsme zatvrzelý lid, který nikdy nepřijímal křesťanství a jsme zločinci, kteří ukřižovali jeho zakladatele. Říkám vám však, že podléháte klamu. Postrádáte buď sebepoznání, či odvahu pohlédnout skutečnosti přímo do tváře a přiznat si pravdu. Nesnášíte Žida ne proto, jak si někteří z vás myslí, že ukřižoval Ježíše, ale protože ho zrodil. Váš skutečný svár s námi netkví v tom, že jsme odmítli křesťanství, ale že jsme vám ho vnutili! Vaše vratká, vzájemně si odporující obvinění vůči nám nejsou záplatou na černotu našeho historicky doloženého zločinu. Obviňujete nás z rozdmýchání revoluce v Moskvě. Předpokládejme, že toto obvinění připustíme. Co z toho? Při srovnání s tím, co dokázal v Římě Žid Pavel z Tarsu, je ruské pozdvižení jen pouhá pouliční rvačka. Děláte hodně povyku a zuříte kvůli přehnanému židovskému vlivu ve svých divadlech a kinech. Velmi dobře; vaše stížnost má jistě pevný základ. Ale co znamená ve srovnání s ohromujícím vlivem, který máme ve vašich kostelech, vašich školách, vašem soudnictví, vašich vládách a vašich samotných každodenních myšlenkách? Pokud myslíte vaše řeči o židovských spiknutích vážně, nemohu zaměřit vaši pozornost na takové, které stojí za to, aby se o něm mluvilo? Jaký smysl má plýtvat slovy o údajném ovládání vašeho veřejného mínění židovskými finančníky, tiskovými a filmovými magnáty, když byste nás mohli také nařknout z ovládání celé vaší civilizace židovskými Evangelii? Ani jste si nezačali uvědomovat skutečnou hloubku naší viny. Jsme vetřelci. Jsme narušitelé. Jsme rozvraceči. Vzali jsme vám váš přirozený svět, vaše ideály, váš osud a obrátili je v niveč. Byli jsme příčinou nejen poslední velké války, ale téměř všech vašich válek, ne pouze ruské revoluce, ale každé další významnější revoluce ve vašich dějinách. Uvedli jsme váš osobní i veřejný život do neshod, zmatku a frustrace. Děláme to stále. Nikdo neumí říci, jak dlouho v tom budeme pokračovat. Ohlédněte se trochu a podívejte, co se stalo. Před 1900 lety jste byli nevinnou, bezstarostnou, pohanskou rasou. Uctívali jste bezpočet bohů a bohyň, duchy vzduchu, řek a lesů. Byli jste nestydatě hrdí na svá obnažená těla. Vytvořili jste modly svých bohů a svůdných lidských postav. Nalézali jste potěšení v bitvách na polích, v arénách a na bojištích. Válka a otroctví byly ve vašem systému pevně stanovenými institucemi. Veselili jste se na svazích a v údolích na velkých prostranstvích, oblíbili jste si úvahy o zázraku a tajemství života a položili základy přírodním vědám a filozofii. Vaše kultura byla vznešená, smyslná, nezatížená výčitkami o sociálním cítění či jinými sentimentálními pochybnostmi o lidské rovnosti. Kdo ví, jaký velký a skvělý osud vás mohl potkat, kdybychom vás nechali na pokoji. Ale my vás na pokoji nenechali. Chopili jsme se vás a strhli nádhernou a bohatou stavbu, kterou jste vybudovali, a zcela změnili směr vašich dějin. Porazili jsme vás způsobem, jakým si žádné vaše impérium nepodmanilo Afriku ani Asii. A podařilo se nám to bez vašich armád, bez nábojů, bez krve či vřavy, bez síly jakéhokoliv druhu. Podařilo se nám to výhradně nepřekonatelnou mocí našeho ducha, idejí a propagandy. Učinili jsme z vás ochotné a nevědomé posly naší mise celému světu, barbarským rasám země, bezpočtu ještě nezrozených generací. Bez jakéhokoliv chápání toho, co jsme vám dělali, jste se jako celek stali zástupci tradice naší rasy a přinášeli naše evangelium do neprozkoumaných končin světa. Naše kmenové zvyky se staly jádrem vašeho morálního kodexu. Naše kmenové zákony poskytly hlavní základy všem vašim vznešeným ústavám a právním systémům. Naše legendy a lidové příběhy jsou posvátnou tradicí, kterou vyprávíte svým dětem. Naši básníci zaplnili vaše zpěvníky a modlitební knihy. Naše národní dějiny se staly nezbytnou součástí vašich farářů, knězů a učenců. Naši králové, státníci, proroci a bojovníci jsou vašimi hrdiny. Naše starověká zemička je vaší Svatou zemí. Co si náš lid myslel a učil, to se stalo neoddělitelně spojené s vaší samotnou řečí a tradicí do té míry, že se nikdo mezi vámi nemůže nazývat vzdělaným, pokud není obeznámen s odkazem naší rasy. Židovští řemeslníci a židovští rybáři jsou vašimi učiteli a vašimi svatými, s bezpočtem soch, které mají jejich podobu, a nesčetnými katedrálami, postavenými na jejich památku. Židovská panna je vaším ideálem ženství. Židovský rebelantský prorok je hlavní postavou vašeho náboženského uctívání. Strhli jsme vaše idoly, odvrhli dědictví vaší rasy a nahradili je naším Bohem a naší tradicí. Žádné vítězství v dějinách nelze k tomuto našemu čistému vítězství nad vámi přirovnat ani vzdáleně.

Jak jsme to provedli? Skoro náhodou. Téměř před dvěma tisíci lety ve vzdálené Palestině naše náboženství propadlo rozkladu a materialismu. Směnárníci vlastnili chrám. Zvrhlí, sobečtí kněží okrádali náš lid a bohatli. Pak se objevil mladý vlastenecký patriot, který procházel zemí a volal po obrodě víry. Neměl v úmyslu zřídit novou církev. Jako všichni proroci před ním i on měl jediný cíl očistit a oživit staré vyznání. Útočil na kněze a vyhnal směnárníky z chrámu. To ho přivedlo do konfliktu se zavedeným řádem a jeho nosnými sloupy. Římští představitelé, kteří okupovali zemi, se báli této revoluční agitace jako politické snahy je vypudit. Uvěznili ho, postavili před soud a odsoudili k smrti ukřižováním, v té době běžné formě popravy.

Následovníci Ježíše Krista z Nazaretu, většinou otroci a chudí dělníci, se ve své ztrátě a zklamání odvrátili od světa a vytvořili bratrstvo pacifistů, kteří neodporovali, sdíleli své vzpomínky na ukřižovaného vůdce a žili společně komunisticky. Byli pouhou další sektou v Judeji, bez moci či důležitosti, ani první ani poslední. Až po zničení Jeruzaléma Římany získalo nové vyznání vedoucí postavení. Tehdy vlastenecký Žid Pavel, neboli Saul, přišel na myšlenku pokořit římskou moc zničením morálky jejích vojáků doktrínou lásky a neodporování, kterou kázala malá sekta židovských křesťanů. Stal se apoštolem nežidů, kteří byli do té doby nejaktivnějšími pronásledovateli této skupiny. A Pavel svoji práci dělal natolik dobře, že za čtyři století byla z velkého impéria, které si podmanilo Palestinu i polovinu světa, hromada trosek. A zákon, který vyšel ze Sionu, se stal oficiálním náboženstvím Říma.

Toto byl počátek naší nadvlády ve vašem světě. Ale to byl pouze začátek. Od této chvíle jsou vaše dějiny jen o málo víc než bojem o vládu mezi vaším starým pohanským duchem a naším duchem židovským. Polovina vašich válek, velkých i malých, jsou války náboženské, v nichž se bojuje kvůli interpretaci toho či onoho v našem učení. Ještě jste se neosvobodili ze své primitivní náboženské jednoduchosti a už jste se pokoušeli praktikovat pohanské římské učení, když tu se objevil Luther, ozbrojen našimi Evangelii, aby vás srazil k zemi a vyzvednul naše dědictví. Vezměte si tři ústřední revoluce moderní doby – francouzskou, americkou a ruskou. Copak nejsou triumfem židovské ideje o sociální, politické a ekonomické spravedlnosti?

A konec je stále daleko. Stále vám vládneme. I v tuto chvíli jsou vaše církve rozervány občanskou válkou mezi fundamentalisty a modernisty, tedy mezi těmi, kteří se řídí naším učením a tradicí doslova, a těmi, kteří usilují pomalými krůčky o naše vypuzení. V Daytonu v Tennessee zakazuje Biblí vedená komunita učit vaši vědu, protože je v rozporu s naší starou židovskou zprávou o původu života; vůdce protižidovského Ku Klux Klanu v demokratickém národním kongresu vede svůj rozhodný životní boj naším jménem, aniž by si povšiml rozporu. Znovu a znovu propuká puritánské dědictví Judeje ve vlnách jevištní cenzury, nedělních modrých zákonů a národních akcí prohibice. A zatímco se dějí tyto věci, vy kecáte o židovském vlivu ve filmech!

Je nějaký div, že nás nesnášíte? Vytvořili jsme překážku vašemu růstu. Vnutili jsme vám cizí knihu a cizí víru, kterou nemůžete potlačit ani se s ní smířit, která je v rozporu s vaším přirozeným duchem, která vás stále zneklidňuje a kterou nemůžete ani odmítnout, ani plně přijmout. Samozřejmě jste nikdy nepřijali naše křesťanské učení plně. Ve svých srdcích jste stále pohany. Stále milujete válku, modly a boj. Stále jste hrdí na oslavu nahého lidského těla. Vaše sociální vědomí je navzdory veškeré demokracii a vašim sociálním revolucím žalostně nedokonalé. Pouze jsme rozdělili vaši duši, zmátli vaše pohnutky, ochromili vaše touhy.

Během bitvy vděčně poklekáte před tím, který vám přikázal nastavit druhou tvář, který řekl „neodporujte zlu“ a „požehnaní jsou smířliví“. Ze své touhy po zisku jste náhle vyrušeni vzpomínkou z nedělní školy, že nemáte pomýšlet na zítřek. Ve svých bojích o průmysl, kdy byste udeřili bez výčitky svědomí, se vám náhle připomene, že chudí jsou požehnaní a lidé jsou bratry v otcovství Pána. A když už hodláte podlehnout pokušení, váš židovský výcvik vám klade varovně ruku na rameno a vzdaluje plný šálek od vašich úst. Vy, křesťané, jste se nikdy nepokřesťanštili. Do té míry jsme u vás neuspěli. Ale navždy jsme vám zkazili zábavu z pohanství. Takže, proč byste nás neměli nesnášet? Kdybychom byli na vašem místě, asi bychom vás neměli v lásce ještě upřímněji než vy. Ale měli bychom vám otevřeně říci proč. Neměli bychom se uchylovat k úskokům a průhledným výmluvám. S miliony velice úctyhodných židovských obchodníků všude kolem nás, bychom neměli urážet vaši inteligenci a naši upřímnost řečmi o komunismu jakožto židovské filozofii. A s miliony tvrdě pracujících chudých židovských pouličních prodejců a dělníků bychom se neměli zesměšňovat řečmi o mezinárodním kapitalismu jakožto židovském monopolu. Ne, měli bychom jít rovnou k podstatě. Měli bychom pouvažovat o tomto nepřehledném, neefektivním zmatku, který nazýváme civilizace, o této polokřesťanské a polopohanské směsici, a kdyby naše pozice byly opačné, měli bychom vám na rovinu říci: Za tyto trable můžeme poděkovat vám, vašim prorokům a vaší Bibli.

ČLÁNEK DRUHÝ

Vyšlo v THE CENTURY MAGAZINE v únoru 1928.

ZÁSTUPCE NEŽIDŮ
První, kdo poznal možnosti války propagandou

napsal Marcus Eli Ravage

Vy, křesťané, se znepokojujete a stěžujete si na vliv Židů ve vaší civilizaci. Říkáte, že jsme mezinárodní lidé, kompaktní menšina ve vašem středu, s tradicemi, zájmy, aspiracemi a cíli odlišnými od vašich. A prohlašujete, že tento stav věcí je hrozbou vašemu spořádanému vývoji; mate vaše pohnutky; maří vaše záměry; mlží váš osud. Tak docela zde nebezpečí nevidím. Váš svět byl vždy ovládán menšinami; a zdá se mi, že je lhostejné, jakého vzdáleného původu a údajného přesvědčení o vládě tato klika je. Na druhé straně, tento vliv zde jistě existuje a je mnohem větší a záludnější, než se zdá být. To nás na této vaší hře na škádlení Židů mate, baví a někdy i popouzí. Zní to tak hrozivě. Hrůzostrašně si šeptáte o tom, že Židé mají prsty v tom či onom a tamtom. To nás rozechvívá. Jsme si vědomi újmy, kterou jsme vám způsobili tím, že jsme vám vnutili naši cizí víru a tradice. Dejme tomu, říkáme rozechvěle, že byste se měli jednoho dne probudit s tím, že vaše náboženství, vaše vzdělání, vaše morálka, vaše sociální, vládní a právní systémy jsou od základu vytvořeny námi! A vy pak vyjmenováváte a neurčitě mluvíte o židovských finančnících a židovských promotérech filmu a naše hrůza se se smíchem vytrácí. Ten gój, na kterého se s úlevou díváme, skutečnou černotu našich zločinů nikdy nepozná.

Nemůžeme to pochopit. Buď neznáte, nebo nemáte odvahu nás obvinit z těchto skutků, pro které tu existuje nejméně stín důkazu a který by inteligentní soudce a porota shovívavě prozkoumali. Proč si vyprávět o nepřesvědčivých maličkostech, když nás můžete tak lehce obvinit z vážných a prokazatelných deliktů? Proč vykládat o Marxovi a Trockém, když máte Ježíše Nazaretského a Pavla z Tarsu, jimiž nás můžete uvést do rozpaků? Nazýváte nás rozvraceči, agitátory, podněcovateli revolucí. Je to pravda a krčím se před vaším odhalením. Pouze s nejnepatrnějším překroucením a žonglováním s fakty by se mohlo dokázat, že jsme byli příčinou všech hlavních revolucí vašich dějin. Ale míříte na nás vyčítavě prstem a obviňujete nás z těchto odporných a zaznamenaných zločinů? Vůbec ne! Je neuvěřitelné, že jste nám hodili na triko nedávnou velkou válku a pozdvižení v Rusku, jako by nezpůsobily největší újmu Židům samotným, ale že by měly takový důsledek by býval předvídal i školák. Ale ani tyto komploty a revoluce nejsou ničím ve srovnání s velkým spiknutím, které jsme zosnovali na počátku této éry a které bylo předurčeno, aby z vyznání židovské sekty učinilo náboženství západního světa. Reformace nebyla navržena čistě ze zášti. Uvedla nás do souladu se starým nepřítelem a vrátila Bibli její čestné místo v křesťanstvu. Republikánské revoluce osmnáctého století nás zbavily našich dlouhotrvajících politických a sociálních handicapů. Přinesly nám prospěch, ale vám nijak neuškodily. Naopak, prospěly a přinesly vám růst. Za své vyniknutí ve světě vděčíte právě jim. Ale pozdvižení, které přineslo křesťanství do Evropy bylo – a to lze snadno dokázat – plánováno a vyvoláno Židy jako akt pomsty proti velkému nežidovskému státu. A když mluvíte o židovských spiknutích, nemohu za boha pochopit, proč také nezmíníte zničení Říma a celé starověké civilizace, soustředěné pod jeho prapory v rukou židovského křesťanství.Je to neuvěřitelné, ale zdá se, že vy křesťané ani nevíte, odkud vaše náboženství přišlo, ani jak, ani proč. Vaši historici, s jedinou velkou výjimkou, vám o tom nevypráví. Dokumenty, které jsou částí vaší Bible, v tomto případě zpíváte, ale nečtete je. Udělali jsme svou práci příliš důkladně, věříte naší propagandě až moc bezvýhradně. Příchod křesťanství je pro vás obyčejnou historickou událostí, vyrůstající z událostí oné doby; je to naplnění božského židovského proroctví – s vašimi přiměřenými vylepšeními. Chápete ho tak, že nezničilo velkou nežidovskou civilizaci a velké nežidovské impérium, s nímž židovstvo válčilo; že neuvrhlo lidstvo na tisíc let do barbarství a temnoty; že přišlo, aby přineslo nežidovskému světu spásu!

Přesto tu, pokud vůbec, bylo velké podvratné hnutí, jež se vyklubalo v Palestině. Šířili ho židovští agitátoři, financovaní z židovských peněz a vzdělaní židovskými pamflety a letáky v době, kdy židovstvo a Řím stály proti sobě v boji na život a na smrt, který skončil zhroucením velkého nežidovského impéria. Dokonce ani to nevidíte, ačkoliv inteligentní dítě, nepopletené teologickou magií, by dokázalo říci, o co jde i po letmém přečtení jednoduchého záznamu. A vy stále žvaníte o židovských spiknutích a jmenujete jako příklad velkou válku a ruskou revoluci! Divíte se potom, že Židé vždycky brali váš antisemitismus, dokud se nesáhlo k násilí, dost s nadhledem? Dovolte mi velice stručně vypovědět příběh, nepřikrášlený zázrakem, proroctvím či magií.

Pro lepší perspektivu se musím vrátit zpátky. Samotná akce se prakticky dělí na čtyři části a vrcholí částí třetí. První opona se zvedá asi roku 65 př. n. l. Dramatis personae jsou Judea a Řím, menší role stranou. Judea je královstvíčko na východní straně Středozemního moře. Více než pět století šlo skoro jen o geografický výraz. Znovu a znovu byla dobývána a ničena a obyvatelstvo její silní sousedé odváděli do vyhnanství či otroctví. Formálně nezávislá je nyní jako vždy nestabilní a na pokraji občanské války. Západní impérium se svým jádrem v městském státě Římě zatím ještě není miláčkem světa, ale rychle tímto směrem míří. Je uznáváno jako velká vojenská síla své doby, stejně jako dědic Říma a centrum civilizace. Až dosud spolu měly oba státy málo kontaktů, či vůbec žádné. Poté byl Řím, aniž by o to prosil, náhle požádán, aby se ujal záležitostí v Judeji. Mezi dvěma bratry vznikl spor o následnictví bezvýznamného trůnu a římský generál Pompeus, který se náhodou v Damašku zabýval důležitějším záležitostmi, byl vyzván, aby oba uchazeče rozsoudil. S jednoduchou přímočarostí republikánského vojáka Pompeus jednoho z bratrů poslal do vyhnanství, jmenoval jeho rivala vůdcem kněžstva a zcela odstranil královský úřad. Aniž by na to dával zřetel, Pompeovo řešení mělo za následek, že se Judea stala državou Říma. Židé se proti tomu přirozeně ohrazovali; a Řím, aby je usmířil a přizpůsobil se místní předpojatosti, obnovil královský úřad. Také stanovil krále dle vlastní volby. Byl to syn výběrčího daní, byl idumejské rasy a jmenoval se Herodes. Nicméně Židé se nezklidnili a stále dělali problémy. Řím to od nich považoval za velmi nevděčné. Tohle všechno je pouze úvod, který má objasnit to, co následovalo. Židovská nespokojenost přerostla ve ztrátu důvěry a otevřenou vzpouru, když jejich nežidovští páni začali do Jeruzaléma importovat výdobytky západní kultury. Modly, atletické hry, řecké drama a gladiátorská představení nebyly Židům pochuti. Farizejští je odmítali jakožto urážku v Jehovově srdci, ačkoliv domácí představitelé trpělivě vysvětlovali, že jsou míněny jako zábava a povznesení pro nežidovskou posádku. Judejci se zvláštní snaživostí vzdorovali příchodu výkonného výběrčího daní z Říma. Nadto ještě chtěli zpět krále jejich vlastní rasy a jejich vlastní královské linie. Mezi masami měla rebelie formu oživení staré víry v mesiáše, Bohem stanoveného spasitele, který měl vykoupit svůj lid z cizího jha a vyzvednout Judeu nad jiné národy. Uchazečů o úkol nebylo málo. V Galileji vedl jistý Jidáš dosti působivou vzpouru, která získala velice širokou podporu. Jan, zvaný Křtitel, působil kolem řeky Jordán. Byl následován dalším mužem ze severu, Ježíšem z Nazaretu. Všichni tři byli mistři v technice vyjadřování politického štvaní neškodnými teologickými frázemi. Všichni tři používali stejný signál pro vzpouru – čas je nadosah. A všichni tři byli rychle zadrženi a popraveni, oba Galilejci ukřižováním. Nehledě na osobní kvality byl Ježíš z Nazaretu, stejně jako jeho předchůdci, politickým agitátorem, zabývajícím se osvobozením své země od cizích utlačovatelů. Je tu dokonce významný důkaz, že uvažoval o touze stát se králem nezávislé Judeje. Tvrdil, či jeho životopisci to později tvrdili za něj, že pochází se staré královské linie Davida. Ale jeho otcovství je jaksi zmatené. Titíž spisovatelé, kteří vystopovali původ manžela jeho matky až ke králi žalmistovi, také popsali Ježíše jako syna Jehovy a připustili, že Josef nebyl jeho otcem. Nicméně se zdá, že Ježíš si již dlouho uvědomoval beznadějnost své politické mise a obrátil svůj řečnický dar a svou velkou popularitu u mas zcela jiným směrem. Začal kázat primitivní formu populismu, socialismu a pacifismu. Efekt této změny v jeho programu mu mělo získat nepřátelství zámožných a majetných vrstev, knězů a patriotů obecně a přivést k jeho následování chudé, pracující masy a otroky. Po jeho smrti tito prostí učedníci vytvořili jakési komunistické bratrstvo. Kázání, jež kdysi jejich zesnulý vůdce pronesl na hoře, jim shrnovalo podstatu jeho učení a učinili z něj životní pravidlo. Byla to filozofie, jejímž úmyslem bylo zalíbit se ve velké míře prostému lidu.

Těm, kteří zde na zemi trpěli, poskytovala útěchu příslibem odměny po smrti. Z nouze slabých učinila ctnost. Lidé bez naděje do budoucnosti byli káráni, aby nemysleli na zítřek. Lidé příliš bezmocní, aby vzdorovali urážkám či křivdám, se učili zlu neodporovat. Lidé odsouzení k celoživotní dřině a chudobě byli ujišťováni o důstojnosti práce a bídy. Mírní, opovrhovaní, vydědění, utiskovaní měli být v posmrtném životě vyvolení a oblíbení Bohem. Světáckým, ctižádostivým, bohatým a mocným měl být vstup do nebe odepřen. Výsledkem Ježíšovy mise tedy byla nová sekta v Judeji. Nebyla první ani poslední. Judea, stejně jako moderní Amerika, byla úrodná půda pro zvláštní vyznání. Ebionim (židovští křesťané) – ubožáci, jak si sami říkali – nepohlíželi na svou víru jako na nové náboženství. Narodili se jako Židé a Židy zůstali. Učení jejich mistra mělo spíše povahu sociální filozofie, etiky chování, způsobu života. Moderním křesťanům, které nikdy neunaví ptát se, proč Židé nepřijali Ježíše a jeho učení, pouze odpovím, že dlouho byli těmito věřícími právě Židé. Být překvapen tím, že se celé židovstvo nestalo ebionimem, je stejně inteligentní jako očekávat, že se všichni Američané připojí k unitářům, baptistům, či křesťanským scientistům. V obyčejné době by se otrhanému bratrstvu věnovala malá pozornost. Z větší části to byli otroci a dělníci, jejichž mírnost mohla být podpořena vojenskou třídou. Ale u státu vprostřed boje s cizím nepřítelem měla prostá filozofie nebezpečný aspekt. Bylo to vyznání deziluze, rezignace a porážky. Hrozilo, že v čase války podkope morálku bojovníků. Toto požehnání mírotvorcům, toto nastavení druhé tváře, toto neodporování, tato láska k nepříteli vypadaly jako záměrný pokus paralyzovat v krizi národní vůli a zajistit vítězství nepříteli. Proto není překvapující, že židovští představitelé začali ebionimy pronásledovat. Jejich shromáždění byla napadána a rozháněna, jejich vůdcové byli uvrženi do vězení, jejich nauky byly zakázány. Na chvíli to vypadalo, že sekta byla rychle zničena. Poté se nečekaně zvedla opona k třetímu jednání a události náhle vzaly nový obrat. Snad nejzavilejším nepřítelem sektářů byl jistý Saul, zhotovovatel stanů. Původem z Tarsu a tudíž člověk poměrně vzdělaný v řecké kultuře, opovrhoval novými naukami kvůli jejich prostotě a odtrženosti od života. Jako patriotický Žid se děsil jejich účinku na záležitosti národa. Zcestovalý muž, zběhlý v několika řečech, byl ideálně vhodný pro úkol vstoupit mezi rozptýlené židovské komunity, aby šíření jejich socialistických pacifistických nauk zmařil. Jeruzalémští vůdci ho jmenovali hlavním pronásledovatelem ebionimů. Byl právě na cestě do Damašku, aby uvěznil skupinu sektářů, když k němu dorazila nová idea. V poutavých slovech Knihy skutků spatřil vidění. Vlastně byla dvě. Na začátku pochopil, jak naprosto beznadějné byly šance malé Judeje, že zvítězí nad největší vojenskou silou světa. Za druhé, což bylo důležitější, ho napadlo, že z vyznání pobudů, které potlačoval, by šlo vytvořit nepřekonatelnou zbraň proti ohromnému nepříteli. Pacifismus, neodporování, rezignace, láska byly doma nebezpečným učením. Rozšířením mezi nepřátelské legie by ale mohlo zlomit jejich disciplínu a tak ještě zajistit vítězství Jeruzaléma. Saul byl zkrátka první, kdo objevil možnosti vedení války propagandou. Cestoval dál do Damašku a tam k úžasu svých přátel i těch, které přišel potlačovat, oznámil své přestoupení na víru a požádal o vstup do bratrstva. Na zpáteční cestě do Jeruzaléma přednesl svou novou strategii vylekaným sionským mudrcům. Po velké debatě a sebeanalýze byla přijata. Větší odpor vyjadřovali vůdci ebionimům v hlavním městě. Nedůvěřovali jeho motivům a báli se, že jeho návrh zbavit víru jejích starých židovských předpisů a praktik, aby se stala přijatelnou pro nežidy, by naplnil společenství cizími polovičními konvertity a oslabil jeho moc. Ale nakonec si je získal také. A tak se Saul, nejnelítostnější pronásledovatel Ježíšových následovníků, stal Pavlem, apoštolem nežidů. A tak, mimoto, začal šířit v pohanských zemích Západu úplně nové orientální náboženství. Naneštěstí pro Pavlův plán nová strategie fungovala příliš dobře. Jeho propracovaná a dosti přitažlivá teologie plodila konvertity rychleji, než si odvážil doufat, nebo si vůbec přál. Nicméně otroci a utlačovaní v impériu, zoufalí odvedenci a hladovějící proletariát samotného hlavního města nalézali v upravené Pavlově verzi vyznání tolik útěchy, kolik jí chudí Židé před nimi nalézali v původních naukách jejich ukřižovaného mistra. Následkem tohoto neviditelného úspěchu se měly nepřátelům otevřít oči, aby poznali, co se děje. Do Říma začaly proudit od velitelů armád v Palestině i jinde znepokojivé zprávy o neposlušnosti mezi jednotkami. Namísto toho, aby představitelé císařství posečkali, nová taktika jen posílila jejich odhodlanost. Řím se vrhl na Jeruzalém ohněm a mečem a po lítém obléhání, které trvalo čtyři roky, zničil hnízdo agitace (roku 70 n. l.). Alespoň si myslel, že ho zničil. Historici té doby nás, pokud jde o záměry Říma, nenechávají na pochybách. Praví nám, že Nero poslal Vespasiana a jeho syna Tita s definitivními a jednoznačnými rozkazy vyhubit společně Palestinu i křesťanství. Pro Římany křesťanství neznamenalo nic víc než militantní judaismus a tato interpretace se nezdá být daleko od skutečnosti. Pokud jde o Nerovo přání, polovina se mu vyplnila. Palestina byla tak důkladně vyhlazena, že z ní až do dnešních dnů zůstala politická troska. Nicméně křesťanství tak lehce zničeno nebylo. Pavlův program se vlastně plně rozvinul až po pádu Jeruzaléma. Jak jsem uvedl, až do této doby bylo jeho taktikou dobyvatele pouze zastrašit, po vzoru Mojžíše sužujícího faraóny. Postupoval obezřetně a váhavě, dávaje pozor, aby mocného nepřítele nezburcoval. Chtěl mávat svou novou zbraní nepříteli před nosem a dát mu pocítit její ostří, ale zdráhal se ji použít v plné síle. Nyní se však stalo to nejhorší a Judea již neměla co ztratit. Odhodil zábrany a přinesl válku do nepřítelovy země. Cílem teď nebylo nic menšího než pokořit Řím tak, jak on pokořil Jeruzalém, vymazat ho z map, jako on vymazal Judeu.

Samozřejmě, žádná civilizace by nemohla tomuto druhu útoku vzdorovat stále. Do roku 200 snahy Pavla, Jana a jejich nástupců udělaly mezi všemi třídami římské společnosti takové pokroky, že se křesťanství stalo dominantním kultem celého impéria. Mezitím, jak Pavel chytře předvídal, se římská morálka a disciplína zcela zhroutily, aby se více a více císařských legií, jež byly kdysi postrachem světa a páteří západní kultury, rozpadal a bylo poraženo barbarskými nájezdníky. Roku 326 se císař Konstantin v naději na kontrolu zákeřné choroby podvolil konverzi a prohlásil křesťanství oficiálním náboženstvím. Bylo však příliš pozdě. Po něm se císař Julián ještě jednou pokusil uchýlit k útlaku. Ale ani odpor ani ústupky nebyly k ničemu. Římský stát byl naskrz prožraný palestinskou propagandou. Pavel triumfoval.

Takto bych alespoň, pokud bych byl antisemita hledající věrohodný důkaz rozvratného židovského spiknutí, vyložil příchod upraveného židovského vyznání do západního světa.

http://www.freeyellow.com/members5/ifiklos/3488.html

překlad: www.bratrstvi.tk

Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Ithron von Kremsier
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
avatar

loajalita :

skupiny :
počet příspěvků : 1649
renomé : 478
věk : 40
vyznání : římskokatolictví
přesvědčení : klerikalismus

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   21.10.10 14:49

Osobně nic proti Židům nemám, ale o mentalitě jistého národa vypovídá hlavně jeho literatura, a o jeho duchovní vyspělosti zvláště jejich nábožeské knihy.
Podívejme se na pár citátů z předních náboženských knih judaismu, jež sepsali židovští rabíni v průběhu několika staletí po Kristu:

"Židé jsou nazýváni lidmi, Nežidé jimi nazýváni nejsou, nýbrž pouhým dobytkem." - (Kerithuth 6b str. 78, Jebhammoth 61a)

"Nežidé byli stvořeni, aby sloužili Židům jako otroci." - (Midrasch Talpioth 225)

"Nežidům je třeba se vyhýbat jako všemu nečistému, například jako neštovicím, vepřům a lejnu." (Orach Chaiim 57, 6a)

"Soužití Nežidů je jako soužití oslů." - (Kethuboth 3b)

"Porodnost nežidů musí být masivně potlačována." - (Zohar II, 4b)

"Všude, kam (Židé) přijdou, budou knížaty." - (Sanhedrin 104a)

"Židé se vždy musí snažit oklamat nežidy." - (Zohar I, 168a)

"Každému Židovi je dovoleno používat lež a křivou přísahu, aby přivodil Nežidovi zkázu." - (Babha Kama 113a)

"Majetek gójů je jako majetek bez pána, a každý (Žid), který se jej zmocní, se stává jeho vlastníkem." - (Talmud IV/3/54b)

"V čase Mesiáše se všichni (Nežidé) stanou otroky Židů." - (Erubin 43b)

„Syn góje (nežida) je špinavý jako kapavka, když má devět roků a jeden den,
což je věk, kdy je schopný sexuálního styku. Náš rabín (zemřel kolem r. 299) řekl, že dcera góje je špinavá jako kapavka, když dovrší tři roky a jeden den, což je věk, kdy je schopná sexuálního styku. - (Talmud, Aboda Zara 36b)

„Největší rabín, Nahman bin Izáka (zemřel r. 356), řekl: „Syn góje je nečistý jako kapavka (zíba) a židovský chlapec se s ním nemá stýkat, protože chlapci gójů jsou vychovaní k homosexuálním praktikám.“ (Talmud, Šabt. 17b,18).

„Když gój udeří žida, zaslouží trest smrti.“ (Talmud, Sanhedrin 57b, 21) Udeří-li nežid jednoho žida, pak zasluhuje smrt, poněvadž jest psáno ….“(Sanhedrin, 58b-21)
Všichni nežidé jsou loupežníky. Není proto třeba brati na ně při obchodním jednaní ohled,“(Baba bathra, 45a)


A na závěr názor pana Abrahama Isaac Kook (1865–1935), duchovního otce ortodoxních židů a všech pravicových náboženských stran v Izraeli:
„Odlišnost duše žida s jeho mocí, zaměřením, vnitřním světem, je oproti duši góje větší a hlubší, jako je odlišnost duše góje oproti duši zvířete, protože mezi posledními je odlišnost v množství, a mezi prvními je odlišnost v kvalitě. Libovolný skutek, i ten nejlepší, uskutečněný gójem, jen posiluje satana, libovolný skutek žida, včetně zločinu, napomáhá Bohu.“

________________________________________

Takže nějaké smyšlenky Marcuse Eli Ravagera, kterého zde citoval Haraldr, nezmění pravdu ani nesníží rozpor mezi křesťanstvím a judaismem, ale jen onu propast prohloubí.


Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Julier von Bogdanch
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 937
renomé : 166
vyznání : římskokatolictví
přesvědčení : neznámé

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   21.10.10 18:45

Haraldr Olafsson napsal:
Tohle je docela zajímavé...

THE CENTURY MAGAZINE leden 1928 a únor 1928.

SKUTEČNÉ KOŘENY KŘESŤANSTVÍ

SKUTEČNÝ ARGUMENT PROTI ŽIDŮM

napsal Marcus Eli Ravage

Nesnášíte nás, samozřejmě. Není dobré mi říkat, že tomu tak není. Takže neztrácejme čas popíráním a alibi. Víte, že nás nesnášíte, já to vím a navzájem si rozumíme...

Židovskému výkladu dejín by som moc neveril...
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Ithron von Kremsier
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
avatar

loajalita :

skupiny :
počet příspěvků : 1649
renomé : 478
věk : 40
vyznání : římskokatolictví
přesvědčení : klerikalismus

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   30.10.10 13:55

Jeruzalém - Izrael řeší problémy s radikálními rabíny, kteří ve svých proslovech a psaných textech opovrhují jinověrci.

Od sobotního večera se v zemi probírají slova, která vyřkl jeden z nejvlivnějších duchovních, devadesátiletý Ovadia Josef. V projevu s vážnou tváří tvrdil, že gójové byli stvořeni k tomu, aby sloužili Židům. Bez toho by prý na světě pro ně nebylo místo."Bůh dal gójům dlouhověkost? Proč? Představte si, že někomu zemře osel. Bude na tom tratit, přijde o peníze," uvedl rabín.
Ovadia Josef není nějakým obskurním nebo snadno přehlédnutelným mužem v židovském státě.
Je jednou z největších autorit v komunitě sefardských Židů. Tedy těch, kteří do Izraele odešli z Iberského poloostrova, Blízkého východu nebo severní Afriky.

Izraelská policie se také potýká v několika židovských osadách na západním břehu Jordánu s radikálním rabínem Jicchakem Šapirou. Ten napsal a vydal knihu Tóra králů, ve které tvrdí, že vraždy nežidů jsou povolené a dokládá to svými argumenty.
Podle něj je legální zabíjet všechny, kteří projevují nepřátelství proti Izraeli a podporují válku proti němu.


Zdroj: Martin Novák
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Mehmed VII. Osmanli
Jeho Sultánské Veličenstvo, Pádišáh, chalífa, Velitel věřících a Ochránce dvou svatých mešit
Jeho Sultánské Veličenstvo, Pádišáh, chalífa, Velitel věřících a Ochránce dvou svatých mešit
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 49
renomé : -22
vyznání : sunnitský islám
přesvědčení : monarchismus

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   11.11.10 14:25

Muslimové a křesťané jsou si bratry. To Izraelci a Židé chtějí démonizovat islám a zasít mezi nás svár. Nevěřte Židům.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Ithron von Kremsier
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
avatar

loajalita :

skupiny :
počet příspěvků : 1649
renomé : 478
věk : 40
vyznání : římskokatolictví
přesvědčení : klerikalismus

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   13.11.10 15:28

Mehmed ibn Abd al-Hasan napsal:
Muslimové a křesťané jsou si bratry.
Přestaňte znásilňovat a bít ženy, přiznejte jim stejná práva jako mužům, přestaňte smilnit (mít více manželek), ukončete své teroristické útoky, odložte zbraně, prohlašte Mohameda za antikrista, spalte Korán, a přijměte Ježíše za svého Pána a Spasitele.
Pak vás budeme považovat za své bratry. vzývat, radovat se
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Godemar de La Neufville
Komtur Akkonu
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 618
renomé : 144
vyznání : sedesvakantismus
přesvědčení : konzervatismus

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   14.11.10 0:28

Ithron von Kremsier napsal:
Přestaňte znásilňovat a bít ženy, přiznejte jim stejná práva jako mužům, přestaňte smilnit (mít více manželek), ukončete své teroristické útoky, odložte zbraně, prohlašte Mohameda za antikrista, spalte Korán, a přijměte Ježíše za svého Pána a Spasitele.
Pak vás budeme považovat za své bratry. vzývat, radovat se

Ano! To je správné řešení! vzývat, radovat se
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Mehmed VII. Osmanli
Jeho Sultánské Veličenstvo, Pádišáh, chalífa, Velitel věřících a Ochránce dvou svatých mešit
Jeho Sultánské Veličenstvo, Pádišáh, chalífa, Velitel věřících a Ochránce dvou svatých mešit
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 49
renomé : -22
vyznání : sunnitský islám
přesvědčení : monarchismus

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   14.11.10 17:51

Ithron von Kremsier napsal:
Přestaňte znásilňovat a bít ženy, přiznejte jim stejná práva jako mužům, přestaňte smilnit (mít více manželek), ukončete své teroristické útoky, odložte zbraně, prohlašte Mohameda za antikrista, spalte Korán, a přijměte Ježíše za svého Pána a Spasitele.
Pak vás budeme považovat za své bratry. vzývat, radovat se

Uznejte, že je jen jediný Bůh, a že Mohammed je jeho prorokem. Přijměte pouze tohoto jediného Boha, zřektěte se modloslužby a řiďte se pouze jeho zákonem, dejte ženám taková práva která jim přisuzuje Bůh, přestaňte dělat ze svých žen prostitutky, uznejte že Ježíš byl jen prorok, přestaňte jíst maso z nečistých vepřů. Nemůžeme spálit Korán, neb je to poselství od samotného Alláha, které nám přinesl anděl Gabriel.

Pak vás budeme považovat za sobě rovné bratry. Allahu Akbar! vzývat, radovat se
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Julier von Bogdanch
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 937
renomé : 166
vyznání : římskokatolictví
přesvědčení : neznámé

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   14.11.10 19:24

Mehmed ibn Abd al-Hasan napsal:
Ithron von Kremsier napsal:
Přestaňte znásilňovat a bít ženy, přiznejte jim stejná práva jako mužům, přestaňte smilnit (mít více manželek), ukončete své teroristické útoky, odložte zbraně, prohlašte Mohameda za antikrista, spalte Korán, a přijměte Ježíše za svého Pána a Spasitele.
Pak vás budeme považovat za své bratry. vzývat, radovat se

Uznejte, že je jen jediný Bůh, a že Mohammed je jeho prorokem. Přijměte pouze tohoto jediného Boha, zřektěte se modloslužby a řiďte se pouze jeho zákonem, dejte ženám taková práva která jim přisuzuje Bůh, přestaňte dělat ze svých žen prostitutky, uznejte že Ježíš byl jen prorok, přestaňte jíst maso z nečistých vepřů. Nemůžeme spálit Korán, neb je to poselství od samotného Alláha, které nám přinesl anděl Gabriel.

Pak vás budeme považovat za sobě rovné bratry. Allahu Akbar! vzývat, radovat se

Zato vy nejete so židmi "z nečistých vepřů" len preto, že nechcete byt kanibalmi usměvavý a neviete čo je dobré.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Ithron von Kremsier
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
avatar

loajalita :

skupiny :
počet příspěvků : 1649
renomé : 478
věk : 40
vyznání : římskokatolictví
přesvědčení : klerikalismus

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   14.11.10 21:15

Mehmed ibn Abd al-Hasan napsal:
Uznejte, že je jen jediný Bůh, a že Mohammed je jeho prorokem. Přijměte pouze tohoto jediného Boha, zřektěte se modloslužby a řiďte se pouze jeho zákonem, dejte ženám taková práva která jim přisuzuje Bůh, přestaňte dělat ze svých žen prostitutky, uznejte že Ježíš byl jen prorok, přestaňte jíst maso z nečistých vepřů. Nemůžeme spálit Korán, neb je to poselství od samotného Alláha, které nám přinesl anděl Gabriel.

Pak vás budeme považovat za sobě rovné bratry. Allahu Akbar! vzývat, radovat se

Žádný křesťan nedělá z žádné ženy prostitutku, křesťan smí mít pohlavní styk jedině se svou manželkou. Prostitutky činíte z žen vy, když souložíte s více ženami a ustanovili si takové zákony, že vám musí být žena vždy povolná a když není tak ji můžete zbít a k souloži i manželství přinutit.
Ježíš je Syn Boží, jak pravil: "Já a Otec (Bůh) jsme jedno".
A falešné proroky, jakým byl i Mohamed, též předpověděl a dal nám jasný pokyn: "Nevěřte jim!"
Takže my svou víru nezapřeme, budeme čekat na příchod našeho Pána, jenž bude jako blesk ozařující oblohu od východu na západ.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Mehmed VII. Osmanli
Jeho Sultánské Veličenstvo, Pádišáh, chalífa, Velitel věřících a Ochránce dvou svatých mešit
Jeho Sultánské Veličenstvo, Pádišáh, chalífa, Velitel věřících a Ochránce dvou svatých mešit
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 49
renomé : -22
vyznání : sunnitský islám
přesvědčení : monarchismus

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   16.11.10 16:52

Ithron von Kremsier napsal:
Žádný křesťan nedělá z žádné ženy prostitutku, křesťan smí mít pohlavní styk jedině se svou manželkou. Prostitutky činíte z žen vy, když souložíte s více ženami a ustanovili si takové zákony, že vám musí být žena vždy povolná a když není tak ji můžete zbít a k souloži i manželství přinutit.
Ježíš je Syn Boží, jak pravil: "Já a Otec (Bůh) jsme jedno".
A falešné proroky, jakým byl i Mohamed, též předpověděl a dal nám jasný pokyn: "Nevěřte jim!"
Takže my svou víru nezapřeme, budeme čekat na příchod našeho Pána, jenž bude jako blesk ozařující oblohu od východu na západ.

Ale děláte, oblékáte je jako děvky a muži pak po nich dychtí, a oni si najdou milence a cizoloží, protože jsou neposlušné, nebo když je jejich muž přestane bavit, tak si najdou jiného. Sami někdy ženy opustíte a najdete si za ně náhradu, většinou mladší. Chováte se k ženám jako kdyby to byli jen nějaké věci. Naše ženy žijí cudně a jsou poslušné ke svým mužům a chováme se k nim s úctou přesně tak jak nám káže Korán. Nemůžu vyvrátit tvé tvrzení, že nějací zaostalí radikálové v nějaké chudé zemi dělají opak, ale věz, že to co dělají je proti Koránu. Až se prorok Ježíš k nám navrátí, zničí všechny vaše kříže a modly a bude chválit muslimy a velebit naší víru, protože islám má s Ježíšovým učením víc společného. Ježíš byl prakticky muslim a ne křesťan.

Zahira Ghazawi napsal:
Mé tvrzení se vám asi nebude líbit, ale stejně ho sem napíšu: Prorok Ježíš byl stvořen stejnou mocí jako byl stvořen Adam. Oba nemají otce. Nesouhlasím s citáty které sem Ithron zkopíroval z Bible, protože jako Boží synové jsou označováni i další jako například Adam, Efraim, Jákob, David nebo dokonce Šalamoun.

David je zplozeným syn Boha: Hospodin řekl ke mně: Syn můj ty jsi, já dnes zplodil jsem tě. (Žalmy 2:7)

Šalamoun je Boží syn: Já budu jemu otcem, a on mi bude synem (2 Samuel 7:13-14)

Efraim je Boží prvorozený syn: …neboť jsem Izraelův otec, a Efraim jest prvorozený můj. (Jeremiáš 31:9)

Adam je syn Boha: …kterýž byl Adamův, kterýž byl Boží (Lukáš 3:38)

David (1 Samuel 25:24)
Ježíš učil, aby se omývali před modlitbou jako muslimové (Jan 13:10)
Ježíš padal na tvář jako muslimové (Mat. 26:39)
Ježíš pravil, že kdokoli podřizuje svou vůli Bohu je jeho bratrem a sestrou (Marek 3:31-35) jako to říkají muslimové.
Ježíš učil, že spása přichází skrze podřizování vůle Bohu (Matouš 7:21-23), což je víra muslimů.
Ježíš byl tedy prakticky muslim.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Robert de Eotsheny
velkokomtur
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 1724
renomé : 426
věk : 53
vyznání : presbyteriáni (kalvinismus)
přesvědčení : monarchismus

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   16.11.10 20:40

Mehmed ibn Abd al-Hasan napsal:
Ježíš byl tedy prakticky muslim.

To celkom iste nebol, islam je o pár stovák rokov mladší. My by sme mohli vašu vieru považovať tiež iba za kresťanskú herézu, že ano. O cnostných ženách a hlavne oddaných muslimských mužoch píšeš pekne, ale skutočnosť je evidentne iná, v resp. ako aj u nás, zrejme záleží na jednotivých osobách, či komunitách.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Hassalaha
Al-Malik an-Nasir, sultán Egypta a Sýrie, Ochránce dvou svatých mešit
Al-Malik an-Nasir, sultán Egypta a Sýrie, Ochránce dvou svatých mešit
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 184
renomé : 15
vyznání : sunnitský islám
přesvědčení : islámský fundamentalismus

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   16.11.10 23:25

Křesťané už neví co by vymysleli, aby dotahli lidi do svatostánku škodolibý kyj, mrskat, tlouci

Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Ithron von Kremsier
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
císař Římské říše, král římský, italský, český, španělský a uherský, vévoda rakouský
avatar

loajalita :

skupiny :
počet příspěvků : 1649
renomé : 478
věk : 40
vyznání : římskokatolictví
přesvědčení : klerikalismus

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   17.11.10 10:39

Mehmed ibn Abd al-Hasan napsal:
[Ale děláte, oblékáte je jako děvky a muži pak po nich dychtí, a oni si najdou milence a cizoloží, protože jsou neposlušné, nebo když je jejich muž přestane bavit, tak si najdou jiného. Sami někdy ženy opustíte a najdete si za ně náhradu, většinou mladší. Chováte se k ženám jako kdyby to byli jen nějaké věci. Naše ženy žijí cudně a jsou poslušné ke svým mužům a chováme se k nim s úctou přesně tak jak nám káže Korán. Nemůžu vyvrátit tvé tvrzení, že nějací zaostalí radikálové v nějaké chudé zemi dělají opak, ale věz, že to co dělají je proti Koránu. Až se prorok Ježíš k nám navrátí, zničí všechny vaše kříže a modly a bude chválit muslimy a velebit naší víru, protože islám má s Ježíšovým učením víc společného. Ježíš byl prakticky muslim a ne křesťan.
Nic takového křesťané nedělají, naše náboženství to neumožňuje. Chovají se tak ateisté, narozdíl od vás muslimů, kteří si manželky kupujete, znásilňujete již malé holčičky, bijete své ženy a to vše s odvoláním na Korán a islámské právo Šaría.Takže u vás vaše náboženství takové hrůzy povolují. Naše náboženství takové věci zakazuje - a to je podstatný rozdíl mezi naší a vaší vírou - ta naše nás nabádá k slušnosti, cudnosti, lásce, toleranci, věrnosti - ta vaše k bití a znásilňování. Samozřejmě že záleží na jednotlivci jak se bude chovat, ale tady nemluvíme o jednotlivcích ale o tom k čemu náboženství své věřící vychovává - to naše k úctě k ženám a věrnosti - to vaše k pohrdání ženami, jejich zotročování, bití a znásilňování.
Až přijde Ježíš, bude soudit každého podle toho jak se choval k druhým, a vstupenku do nebe určitě nedostanou teroristé, ani ti co bijí a znásilňují ženy, ani cizoložníci (a cizoložství je mít pohlavní styk s někým jiným než s jedinou manželkou,tudíž ta vaše polygamie není ničím jiným nežli cizoložstvím), ani tam nepůjdou ti co šířili náboženství které k takovým zvrhlostem nabádá.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Julier von Bogdanch
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 937
renomé : 166
vyznání : římskokatolictví
přesvědčení : neznámé

PříspěvekPředmět: Je toto antisemitizmus?   02.02.11 21:15

Je toto antisemitizmus?
________________________________________
rubrika: bez prekladu 2008
Nasledujúce citáty pochádzajú z rôznych storočí, rozdielnych spoločenských systémov a zriadení, od rôznych ľudí - štátnikov, cisárov, filozofov, kráľov, pápežov, vedcov, vojakov, diplomatov, spisovateľov... Predstavujú len malý zlomok všetkých citátov knihy. Vzhľadom k tomu, že sú len negatívne, nepredstavujú komplexný pohľad na židovský národ a židov, sústreďujú sa prevažne na jeho zápory s čím nemôžeme súhlasiť ...
Objasňujú však príčiny a dôsledky antisemitizmu, ktorý je dnes prezentovaný nie ako reakcia národov na židovské správanie ale neraz ako duševná choroba. Druhá časť predstavuje citáty, ktoré povedali o židoch židia samotní. Posúďte sami...

:: redakcia

Neviditeľná ruka, ktorá vládne davu.
Markíz de Lafayette, 24. júla 1789

Žid, ako každý dobre vie, si udržuje svojho boha pre seba. Bez zámeru nechceme mať s nimi nič spoločné. Miešanie mu vôbec neubližuje. Mieša sa s rôznymi rasami a stále ostáva židom. Jeho inštinkt je blízko akejkoľvek ideológie. Je to plastický démon úpadku ľudskosti...
Richard Wagner, nemecký skladateľ

Židovský národ sa netají nezmieriteľnou nenávisťou voči všetkým národom a búri sa proti nim a ich vládcom...
Voltaire, Essai sur les Moeurs

Aký význam má, že sme bohatá krajina, ak všetko toto bohatstvo majú v rukách židia?
W. Hughes, austrálsky premiér

Pracujú proti nám efektívnejšie ako cudzie armády. Sú stokrát nebezpečnejší našim slobodám...
George Washington v knihe Maxims of Geroge Washington od A.A. Appleton and Co.

Židia majú vzácnu schopnosť podnietiť medzi nežidmi nezhody. Vedia presne ako vyvolať zmätok a nepokoje.
Rev. Gerald B. Winrod, The Jewish Assault on Christianity, str. 20-21

Židia na celom svete ničia vlastenectvo a zdravé základy spoločnosti.
Gróf Nobutsune Okuma, japonský štátnik

Radšej by som videl vo svojej krajine mohamedánov alebo nevercov ako židov. Sú to podvodníci a zlodeji. Nedostanú dovolenie aby podnikali. Napriek mojim zákazom sa to pokúšajú robiť a podplácajú úradníkov, aby im to dovolili.
Peter Veľký, ruský cár

Nemôžete urobiť nič horšie ako prijať medzi seba židov... Rozhodol som sa ich vylepšiť, nechcem ich však mať viac vo svojom kráľovstve. V skutočnosti opovrhujem týmto najodpornejším národom na zemi.
Napoleon Bonaparte, francúzsky cisár v liste svojmu bratovi Jerome-ovi, kráľovi Westfálska, publikovaný v Letters od Napoleon, Lesestre, List č. 237, 6. marca 1808

Títo škodliví ľudia nazhromaždili ohromný vplyv, vládnu, diktujú zákony nám - víťazom.
Lucius Annaneus Seneca, rímsky filozof

Židia patria k tmavej, odpornej sile. Človek vie aká početná je táto partia, ako spolu drží a akú moc má cez ich zväzky.
Marcus Tullius Cicero, rímsky orátor

Pohľad, ktorý nám budúce storočie ponúka je rozhodnutie ohľadom židov. Je zrejmé, že hodili kockou a jediná vec, ktorú musia urobiť je prekročiť Rubikon, to jest buď sa stať pánmi Európy alebo ju stratiť ako pred storočiami stratili Egypt, keď boli konfrontovaní s podobnými možnosťami.
Európa jeden deň padne do ich rúk ako zrelé ovocie ak ho nestisnú príliš dychtivo.
Friedrich Wilhelm Nietzsche, The Dawn of Day

Bol vrahom od počiatku a neprebýval v pravde, pretože žiadna pravda v ňom nebola. Keď klame, klame sám keďže je klamárom a otcom lži.
Ježiš Kristus, v príhovore židom, Sv. Ján VIII:44

Poháňaní ohromnou nenávisťou voči členom Krista pokračujú v plánovaní hrozných zločinov proti kresťanskému náboženstvu s denno-denne sa zvyšujúcou intenzitou.
Pápež Gregor XIII v roku 1581

...Židia priamo alebo nepriamo spôsobili starosti a revolúcie. Spôsobili skazu a trápenie ostatným ľudským stvoreniam. Spôsobili opovrhnutie voči ich lžiam v charaktere samotného judaizmu...
Newdigate, britská Dolná snemovňa, 22. marec 1858

Ako čas šiel, povstali títo chazarskí ľudia rôzneho neruského pôvodu, ktorí nenávideli Rusov a žili na základe babylonského talmudského práva a v západnom svete sa stali známymi, vďaka mieste ich pobytu ako ruskí židia.
John Beaty, The Iron Curtain over America, str. 20

Iluminátstvo (ako bolo koncipované Weishauptom) bolo konšpiráciou namierenou proti trónom a oltárom. Prvé údery boli namierené na Francúzsko a po jeho páde má nasledovať Rím.
Louis Blanc, Historie de la Revolution Francase

V Rusku v roku 1929 každý slobodomurár, ktorý nebol židom, bol zabitý spolu so svojou rodinou.
Alexej Jefimov, Who are the Rulers of Russia, str. 1

Za všetkými starosťami v Európe, Ázii a Amerike existujú isté skryté tlaky.
poľný maršál J.C. Smuts

Skutočnou hrozbou republiky ne neviditeľná vláda, ktorá ako obrovská chobotnica rozťahuje svoje klzké chápadlá nad našim mestom, štátom a národom. Na vrchole tejto chobotnice je malá skupina bankových domov, ktorým sa všeobecne hovorí "medzinárodní bankári". Táto malá skupina silných medzinárodných bánk vedie našu vládu pre svoje vlastné sebecké ciele.
John F. Hylan, starosta mesta New York City, v prejave 26. marca 1922

Paul M. Warburg (agent Rotschildovcov), narodený v Nemecku, prakticky kontroluje finančnú politiku Wilsonovej vlády... Odkedy zomrel pán J.P. Morgan, židovskí bankári kontrolujú USA.
Britský ambasádor Spring-Rice, 13. novembra 1914, citovaný v knihe Roberta Edmontona I testify, str. 193

Wilsonov najlepší priateľ bol Bernard Baruch, ktorý ho spolu s ďalšími 117 židmi sprevádzali na jeho ceste na "mierovú" konferenciu do Versailles.
Alfred Rosenberg, písal z Mníchova, november 1921, citovaný v E.M. Sanctuary Are these Things So?, str. 360

Židovská otázka je vskutku najvážnejším z našich problémov.
Henry Adams (potomok prezidenta Johna Adamsa) v liste Johnovi Hayovi, 4. októbra 1895

Židia vedia zničiť impériá prostredníctvom peňazí. Židia sú medzinárodní. Kontrolujú dlh krajiny, ktorá nie je v rukách Angličanov ale židov. Toto sa stalo najväčším nebezpečenstvom Britského impéria akému kedy čelilo.
Walter Crick, britský továrnik v North Hamptom

Alexander II. dal židom všetky výsady. Každý žid, ktorý pracoval v poľnohospodárstve alebo slúžil v armáde získal všetky práva občana impéria. Židia sa však pridali k anarchistom pokúsili sa podkopať základy štátu.
P. Mignot, Le probleme Juif, str. 51

Áno. Za všetkými revolúciami sú židia.
Gróf Cherep-Spiridovich, The Secret World Government, str. 118
Žid je dizajnér, tvorca a hlavný inžinier revolúcií.
Gougenot de Mosseaux, Le Juif le Judaisme at la Judaisation des Peuples Chretiens,, str. 25

Ktokoľvek, kto nie je úplne slepý, nemôže nepochopiť, že od samého začiatku bol boľševizmus čisto židovským podnikom. Bez najmenšieho váhania zapália požiar v ktorejkoľvek krajine, v ktorej majú dostatočný počet členov ochotných si osvojiť boľševizmus a vytvoriť podporu židovskú moc.
Alfred Rosenberg, Mníchov 1921, citovaný v E.M. Sanctuary, Are these Things So?, str. 369

Je zrejme nerozumné povedať to v Spojených štátoch nahlas, avšak boľševické hnutie je a bolo od svojho začiatku vedené a kontrolované židmi...
Kapitán Montgomery Scuyler, americké expedičné jednotky na Sibíri vo vojenskej správe z 1. marca 1919 plukovníkovi Barrowsovi vo Vladivostoku

"Ak by sa toto nepriateľstvo, tento odpor vyskytol proti Židom len raz, len v jednej krajine, bolo by ľahké nájsť lokálne príčiny antisemitizmu. Táto rasa však bola objektom nenávisti všetkých národov, medzi ktorými sa Židia usadili. Keďže nepriatelia Židov patria do iných rás ... všeobecná príčina antisemitizmu musela teda stále prebývať v Izraeli samotnom a nie v tých, ktorí mu odporujú."
Bernard Lazare, populárny židovský intelektuál vo Francúzsku v 19. storočí, L'Antisemetisme.

Smrť Lincolna bola katastrofou pre kresťanstvo. Sotva sa mu ktosi vyrovná. A Izrael znova schmatol bohatstvo sveta. Bojím sa židovských bánk, ktoré svojimi trikmi úplne kontrolujú bohatstvo Ameriky a používajú ho na systematické korumpovanie modernej civilizácie. Židia neváhajú, aby zavliekli celé kresťanstvo do vojen a chaosu, aby sa „zem stala dedičstvom Izraela.“
Princ Otto von Bismarck, 1876

To, že Lincolnov vrah /John Wilkes Booth/ bol Žid, nebolo nikdy spomenuté.
Major, generál Count Cherep-Spiridovich,The secret World Goverment ,p .183

Ich cieľ je navádzať k neporiadku na Zemi. Nerozumiem prečo ľudia už dávno nevyhnali tieto smrť-dýchajúce beštie. Nezabije človek okamžite beštiu, ktorá ho ničí, aj keď má ľudskú podobu? Sú títo Židia iní ako ľudské beštie? Ktokoľvek, kto je priateľom Žida, patrí k nim, stáva sa jedným z nich, Boh nemôže tolerovať týchto zákerných ľudí. Židia sa zatúlali od božského náboženstva. Sú to uchvatitelia. Nesmieš upustiť od svojej práce, ktorá odhalí židovský podvod.
Mohamed, v Koráne

Európske noviny spomínajú antisemitizmus v Palestíne. To je predsa nonsens. My sami patríme k semitskej rase. Obraciame sa proti Židom nie preto že sú Židia, ale preto, že ohrozujú našu samotnú existenciu.
Husseini, arabský národný vodca, v New York Times 21.jún 1936
Židia považujú svoju rasu za nadradenú a tešia sa nie na jej konečné spojenie s inými rasami, ale na jej konečný triumf nad inými rasami a konečným príchodom Mesiáša.
Goldwin Smith, profesor moderrnej histórie na Oxfordskej univerzite, 1881

V Židoch nájdete ignorantských, barbarských ľudí, ktorí po dlhý čas sa spájali v najhoršom lakomstve a najnenávistnejšej povere a nenávisti ku všetkým ľuďom, ktorí ich tolerujú a obohacujú.
Voltaire

Stretávame Židov v každom nepriateľskom tábore k nám, kresťanom. Akonáhle sa objaví oplzlá kniha alebo časopis, ktorý nás šokuje, nachádzame za ním Žida.
Cardinal Merry del Val, pápežský sekretár, citovaný v Ritual Crime, Jewish Treason

Cez svoje medzinárodné spravodajské agentúry modelujú naše mysle a ukazujú nám svet nie taký akým je, ale ako chcú oni, aby sme ho videli. Cez ich kiná sú vychovávateľmi mladých a jedným dvojhodinovým filmom môžu vygumovať detskú myseľ z toho, čo sa naučilo za 6 mesiacov doma, v kostole alebo škole.
Adrien Arcand, kanadský vlastenec

Plne súhlasím s generálom Washingtonom - musíme chrániť túto mladú krajinu od zlovestného vplyvu a penetrácie. Nebezpečie, priatelia, je Žid. V ktorejkoľvek krajine sa Židia usadili vo veľkých množstvách, znížili jej morálny tón, znehodnotili komerčnú integritu, oddelili sa a nikdy neasimilovali, posmievali a podkopávali kresťanstvo, vybudovali štát v štáte a keď boli utláčaní, pokúsili sa uškrtiť krajinu k finančnej smrti, ako to bolo v Španielsku a Portugalsku. Vyše 1700 rokov Židia nariekali nad svojou smutnou vierou a tým, že boli vyhnaní z domoviny, ako volajú Palestínu. Priatelia, nedal im ale svet možnosť sa vrátiť? Prečo sa tak nestalo? Pretože sú upíri a upíri sa neživia druhými upírmi. Nemôžu žiť len medzi sebou. Musia sa živiť na kresťanstve a iných národoch inej rasy. Ak ich nevyženiete , za menej ako 200 rokov naši potomkovia budú obrábať ich polia, kým oni si budú mädliť ruky. Varujem vás, páni, ak nevyženiete Židov raz a navždy, vaše deti vás budú v hroboch preklínať. Židia sú ázijci a kdekoľvek sa narodili navždy nimi ostanú. Ich idey sa nezhodujú s americkými a nikdy sa nebudú, aj keby žili medzi nami desiatky generácií. Leopard nemôže zmeniť svoje škvrny. Židia sú ázijci a sú prekliatím tejto krajiny a mali by byť konštitúciou vylúčení.
Benjamin Franklin, v jeho príhovore na Constitutional Convention vo Philadelphii v 1787

Liberalizmus v prípade Židov znamená internacionalizmus. Ak počúvate alebo diskutujete so Židmi, zistíte, že sú zameraní na peniaze. Židom chýba integrita, ktorá je aspoň do určitej miery podporovaná a nasledovaná inými národmi. Žid bol v Nemecku vyše tisíc rokov a stále je Žid. V Amerike bol vyše 200 rokov a nikdy nesplynul s Američanmi a nikdy nesplynie.
Theodore Dreiser, americký spisovateľ vo svojom liste, The Nation 17. Apríl 1935

Židia nie sú len rozdielna náboženská komunita - a to je najdôležitejší faktor - sú etnicky a celkovo rozdielna rasa. Európania inštinktívne cítia, že Židia sú cudzinci, ktorí imigrovali z Ázie. Tzv. predsudok je prirodzený sentiment. Civilizácia prekoná nesympatiu voči Izrealitom uznávajúcim iné náboženstvo, ale sotva voči rasovo rozdielnemu Židovi. Vo východnej Európe je Žid rakovina pomaly zožierajúca iné národy. Vydieranie ľudí je ich jediný cieľ. Lakomosť a nedostatok osobnej odvahy sú ich hlavnými charakteristikami. Sebaobetovanie a vlastenectvo sú im úplne cudzie.
Ernest Renan, francúzky historik

Hnaní nevýslovnou nenávisťou Krista, pokračujú v plánovaní hrozných zločinov voči kresťanskému náboženstvu s denne rastúcou trúfalosťou.
Pápež Gregor XII. v roku 1158

Pod zámienkou boja za pokrok ľudstva a na zakrytie pokroku, židia nasledujú svoju zvyknutú súdržnosť, aby dovŕšili deštrukciu, na ktorú sa dali. Stali sa nezmieriteľnými a hlavnými nepriateľmi kresťanov, mysliac len na zničenie ich viery, korumpujúc ich morálku a cicajúc ich krv, až kým nie sú odsúdení k biede. Tak im môžu ľahšie dominovať a urobiť z nich légie svojich otrokov. Stalo sa tak pod pokrývkou socialistického hnutia. Srdce krváca nad pohľadom na túto ohromnú lož.
F.Trocase, Jewish Austria

Ak existuje v dejinách spojenie, je to Žid. V tejto krajine, ktorá sa k nemu chovala priateľsky, konšpiroval, kul úklady, podkopával, prostituoval a korumpoval a odvážil sa vymyslieť schému smrti každého kresťanského princípu, ktorý ho ochraňoval.
Rev.Wiliam S. Mitchell of Philadelphia, citovaný v Count Cherep-Spiridovich's The Secret World Geverment, strana 194

Judaizmus bol v Nemecku horký útočník kresťanstva, korozívny nepriateľ verejnej a politickej morálky.
Dr. Soedergen z Upsala, Švédsko

Židia sformovali živnú pôdu pre všetky proti - kresťanské akcie.
Quintas Septimus Florens Terullian/160-230 p.n.l./ latinský farár

Židia sú za všetkými prenasledovaniami kresťanov. Putujú krajinami nenávidiac a podkopávajúc kresťanskú vieru.
Justin Martyr, 116 n.l.

Talmud obsahuje každý druh ohavnosti a rúhania proti katolíckej pravde.
Pápež Gregor IX, 1242

Židia majú vzácnu schopnosť vyprovokovať medzi nežidmi hádku. Vedia presne ako vytvoriť zmätok a nepokoj. Vedia dohnať dav k škrekotu ako žaby.
rev.gerald B.Winrod,The jewish Assault on Christianity, str. 20-21

Anglicko už nie je kontrolované Britmi. Tvoríme neviditeľní židovský diktát – diktát, ktorý je možné cítiť v každej sfére života.
Nesta Webster, Germany and England

Od najskorších časov sú Židia známi medzi všetkými rasami a susedmi ako vykorisťovatelia. Navyše sa ukázali ako ustavične nevďační ... Židia vždy tvorili rebelujúci element v každom štáte.
Nesta Webster,World Revolution ,the Plot against civilization, p.163

Nemýľte si to s nejakým druhom dažďa, ktorý sa pominie, keď sa zlepší počasie. Ostane tu ... Vo Francúzsku je známy ako komunizmus, v Nemecku ako socializmus, v Rusku ako boľševizmus. Je to doktrína, ktorá má spoločného vlastníka.
Lloyd George ,in a speach delivered in Westminster hall,March 18,1920

Ak by cár popravil 300 zločineckých Židov, zachránil by 30 000 000 nevinných ruských životov.
Urbain Gohier, francúzsky vlastenec

Nahliadol som do pekla - Rusko kontrolujú Židia.
Sir Percival Phillips ,London Dailly mail

Skutočným hnacím motorom za boľševizmom sú Židia ...
Denis Fahey, The rulers of Russia, p.25

Komunisti sú Židia a Rusko je nimi spravované celé. Sú v každej vládnej kancelárii, novinách a úrade. Vyháňajú Rusov a sú zodpovední za antisemitské cítenie, ktoré sú na vzostupe.
Mrs.Clare Sheridan, Traveler lecturer and Friend of Trotsky in New York World, December 15,1923

Komunizmus je judaizmus. Židovská revolúcia v Rusku sa konala v roku 1917.
H.H.Beamish, N.Y.speech, 1937

Boľševizmus je židovský útok na civilizáciu.
The Brittons in Manifesto

Frankenštejn komunizmu je produkt židovskej mysle, ktorý sa na svet odtrhol od syna rabína Karola Marxa v nádeji na zničenie kresťanskej civilizácie, ako i ostatných. Svedectvo vyjadrené senátom Spojených štátov amerických, ktoré čerpalo z množstva strán Ovemanovej správy, odhaľuje bez akejkoľvek pochybnosti, akú úlohu hrali v ruskej revolúcii Židia.
Rev. Keneth Goff, Still 'tis our accient Foe, p.99

Rothshildovci môžu začať alebo zabrániť vojnám. Ich slovo môže vytvoriť alebo zničiť impériá.
Chicago Evening American,December3,1923

Väčšina židov je komunistov. Prečo bolo stretnutie komunistickej strany 2. júna 1934 v Madison Square Garden podporované Sovietmi a sponzorované 100 židovskými organizáciami?
Robert E. Edmondson, I testify, str. 44

Boľševizmus je židovský útok na kresťanstvo.
The Britons - Patriotic Society of Great Britain, v ich Menifeste

Komunizmus nie je doktrína, súbor princípov. Je to zločinný, vulgárny plán. Komunizmus je zločin proti bohu a ľudstvu a ako u všetkých iných zločinov, musíme sa spýtať: Kto z tohto zločinu profituje? Žid.
Nie je to len hazard, ktorý vynašli židia a ich proroci: Karol Marx, Engels, Ferdinand Lasalle, Liebnecht atď. Nie je to len hazard, že kedykoľvek sa marxizmus dostane k moci, židia sa dostanú k moci. V sovietskom Rusku z 550 vysokých predstaviteľov bolo 88% židov.
V Mexiku sme videli Hubermanna, Aarona Saenza, v Španielsku Azana a Rosenberga, v Maďarsku Bélu Kuna, Szamuellyho, Agostona a desiatky ďalších židov, v Bavorsku Kurta Eisnera, v Belgicku priniesli marxistickí socialisti k moci Vandervelda alias Epsteina a Pula Hymansa, vo Francúzsku Leona Bluma, Mandelu, Zyromského, Denaina a celú ich skupinu, v Taliansku sme videli židov ako Nathana a Claudia Trevesových...
Adrien Arcand, v jeho prejave v New Yorku, 30. októbra 1937

Som pripravený dokázať, že boľševizmus (čo je moderným slovom pre judaizmus), zákerné burzové manipulácie a všeobecný svetový nepokoj je možné zhrnúť dvoma slovami: židovské financie.
H.H. Beamish, citovaný v grófovej Čerep-Spiridovičovej knihe The Secret Government, str. 27

Kombináciou Veľkého kapitálu a boľševizmu je judaizmus pripravený ovládnuť svet.
Deutsche Tageszeitung

Vojny, komunizmus, zrada, revolúcia, anarchia, národné a medzinárodné problémy na svete sú príčinou židov. Nikto nedokáže opak. Ak osoba s priemernou dávkou inteligencie bude hľadať pravdu v pokuse vyvrátiť toto tvrdenie, jediné čo dokáže je jeho potvrdenie.
Reverend Gordon Winrod, The Key to Christian Understandind, str. 9

Keď som bo naposledy v Anglicku, boli sme na pokraji vojny (Rusko-pruská vojna, 1877), ktorá by pohltila celé impérium... Židovské záujmy v celej Európe a židovská tlač vo Viedni ako ich hlavný orgán robila maximum, aby nás do vojny zatiahla.
Goldwin Smith, Modern History in Oxford in Nineteenth Century, Október 1881

Zmocnite sa 50 najbohatších židovských finančníkov, ktorí robia vojny pre svoj vlastný zisk. Kontrolujte ich a zastavíte tak vojny všetky.
Henry Ford v Cleveland News, 20. septembra 1923

Boli to židia samotní, ktorí ma presvedčili o vzťahu medzi medzinárodným židovstvom a vojnou, v skutočnosti vydali na toto presvedčenie mnoho úsilia.
Pamätáte sa na našu snahu upútať pozornosť na loď s názvom Peace Ship (loď Mieru) v roku 1915. Na tejto lodi boli dvaja veľmi prominentní židia. Boli sme 200 míľ od brehu , keď mi začali rozprávať o moci židovskej rasy, ako kontrolujú svet pomocou zlata a že židia a nikto iný len židia môžu zastaviť vojnu.
Nechcel som tomu veľmi veriť a tak išli do detailov, aby mi povedali o spôsoboch pomocou ktorých kontrolovali vojnu - ako mali peniaze, ako sa zmocnili všetkých základných materiálov potrebných na vojnu a hovorili tak dlho, až ma nakoniec presvedčili. Povedali, že veria, že židia začali vojnu a budú v nej pokračovať pokiaľ si to len budú želať a pokiaľ sa oni nerozhodnú, vojna neskončí.
Henry Ford, v interview ktoré bolo neskôr uverejnené v Jewish World, 5. januára 1922

Žid nikdy nebol skutočným Američanom. V tejto vojne Centrálne mocnosti boli financované židovskými peniazmi z Ameriky a tieto peniaze sa použili na boj proti našej vlasti.
Rev. D.J. Brouse, kňaz kostola Grace Episcopal Church, citovaný v Jewish World, 13. júla 1921

Stretol som Emu Goldmanovú na Červenom stretnutí v New Yorku a spýtal som sa jej, kto organizoval revolúciu v 1917 a či židia boli za revolúciou v Španielsku. Odpovedala, že židia boli prenasledovaní v Španielsku a sú dnes za revolúciou. Spýtal som sa: "Ste boľševistka?" Odpovedala: "Som anarchistka." Také sú teda kroky: socializmus, boľševizmus a anarchizmus.
H.H. Beamish v prejave New Yorku, 30. októbra 1937

Je otázka zdravého rozumu, že židia sú príčinou ruinovania, ničenia zvyšku komunity.
Biskup mesta Meinz v petícii roku 1740

Za všeobecné zničenie roľníctva v týchto provinciách môžu židia ... svojimi praktikami ničia populáciu. Sú všade - obchodníci, kontraktori, krčmári, mlynári, prepravcovia, remeselníci atď. a sú tak šikovní vo vyžmýkaní a okrádaní bežných ľudí so zľavami na úrodu skôr ako sa poseje. Sú to pijavice, ktoré sa prisajú na všetko a úplne vyčerpajú provincie.
Mikuláš I. , ruský cár (1795-1855)

Vládcovia musia dohliadať na židov a zabrániť ich zasahovaniu do obchodu, kontrolovať rast populácie a zriecť ich možnosti hľadať útočisko keď spáchajú nečestné veci, keďže nič nie je horšie pre obchod ako nedovolený zisk židov.
Frederik Veľký, pruský cár (1712-1786)

Je to zhubná rasa, utláčajúca všetkých svojim úžerníctvom a zbojstvom. Ak dajú princovi alebo magistrátu 1000 florinov, navydierajú späť 2000. Musíme sa pred nimi mať na pozore.
Martin Luther, Table Talk of Martin Luther, peklad William Hazlet, str. 43

Dáv vám príklad, ktorý je príkladom celých dejín vzťahov medzi kresťanmi a židmi. Poznám okres, kde sú roľníci, ktorí nevlastnia nič, ani kúsok zeme. Od postele až po ich pec - všetko patrí židom. Dobytok v ich stajni, zrno na ich poliach, dokonca aj ich farmy - všetko patrí židom. Napriek tomu farmár platí za všetko prenájom. A žid predáva chlieb, sadí kukuricu pre dobytok a roľníka svojim mäsiarskym spôsobom. Nikdy som o podobných úžerníckych praktikách vo svojom živote nepočul.
Oto von Bismark

Celý svet trpí úžerou židov, ich monopolmi a podvodmi. Mnoho nešťastníkov priviedli k chudobe, najmä farmárov, pracujúci ľud a chudobu.
Pápež Klement VIII.

Som proti tomu, aby sme vpustili židov, pretože požičiavajú peniaze a nestarajú sa, či podporujú zlo alebo dobro. Následok toho je ten, že národy sveta sa hrbia pod tvrdým systémom daní a národného dlhu. Vždy boli najväčšími nepriateľmi slobody.
Lord Harrington, v prejave v Hornej snemovni, 12. júla 1858

Naďalej sa nevpustí žiadny žid bez ohľadu, pod akým menom by tak chcel urobiť bez písomného súhlasu. Nepoznám žiadnych iných, tak problematických škodcov v štáte, než je táto rasa, ktorá ožobračuje národ podvodmi, úžerou a požičiavaním peňazí a pácha skutky, ktorých sa čestný muž stráni. Následne musia byť odstránení odtiaľto čo najskôr.
Mária Tereza, kráľovná (1717-1789)

Židia sú stále v rôznych častiach Ruska. Títo nenávistníci Krista nemôžu očakávať nič dobré. Vzhľadom k týmto okolnostiam vydávam toto nariadenie: Všetci židia, muži i ženy bez ohľadu na och postavenie a majetok musia okamžite odísť ...
Alžbeta Petrovna, ruská cárovná (1709-1762)

Ten deň príde, kedy sa všetky národy, v ktorých prebývajú židia, budú musieť spýtať otázku ohľadom ich vyhostenia - čo je otázka života a smrti, zdravia a chronickej choroby, mierového spolunažívania alebo večnej spoločenskej horúčky.
Franz Liszt, citovaný v E.N. Sanctuary: Are These Things So?, str. 278

Boli to židia, ktorí zaviedli do USA slobodomurárstvo a židia mali vždy najväčší vplyv v amerických slobodomurárskych organizáciách.
E. Jouin, Les Fideles de la Contre-Englise Macon, na str. 37 až 45 je o tom viacCitáty, ktoré povedali židia o židoch

Aký je základ judaizmu? Praktická vášeň a chamtivosť za peniazmi. Aký je jeho skutočný boh? Hotovosť.
Karl Marx, citovaný v Guardian, júl-august 1924

Revolúcia nás opäť a znova presviedča o dôležitosti židovskej otázky, keďže židia sú hnacou silou revolúcie.
Mortiz Rappaport o revolúcii v Nemecku v roku 1918

Keď prehráme, staneme sa revolučným proletariátom, komisármi všetkých revolučných strán a keď vyhráme, povstane naša hrozná moc peňaženky.
Theodor Herzl, The Jewish State, str. 91

Svetová revolúcia, ktorá nás čaká, bude exkluzívne našou záležitosťou a bude spočívať na nás. Táto revolúcia upevní židovskú nadvládu nad všetkými ostatnými národmi.
Le Peuple Juif, 8. februára 1919

Nenávisť cárizmu proti židom bola pochopiteľná, keďže od 60-tich rokov vo všetkých revolučných stranách, s ktorými sa musela vláda zaoberať, boli židia najaktívnejší členovia.
Reffes, z Russian State papers, 1925

Ruska revolúcia bola stvorená židmi. Vytvorili sme tajné spoločnosti, naplánovali režim teroru. Revolúcia zvíťazila vďaka našej presvedčivej propagande a masovému vraždeniu za účelom vytvorenia vlády, ktorá bude skutočne naša.
M. Hermalin v prejave v New Yorku, 1971

Nemecká revolúcia je výtvorom židov: liberálne demokratické strany majú vysoké počty židovských vodcov a židia dnes hrajú dominantnú úlohu vo vysokých vládnych funkciách.
Jewich Tribune, 5. júla 1922

Sme stále tu, nepovedali sme svoje posledné slovo, nevykonali svoj posledný čin a nestvorili svoju poslednú revolúciu.
Dr. Oskar Levy v predslove ku knihe The World Significance of The Russian Revolution

Židovský štát sa stane Haagom, na ktorý sa upriami pozornosť celého sveta a ktorého myšlienky budú vládnuť svetu. Mnohí z nás mnoho rokov to v hebrejských zákonoch videli, elementy sociálnej regenerácie sveta ...
A.A. Berle ml., The Significance of Jewish State

Ten čas prišiel – aby sme ukázali kto sme – národ medzi národmi – princovia peňazí, princovia inteligencie. Znak bude viditeľný na celej zemi a armády sa budú triasť a budú počúvať múdrosť židovskú. Kto nevie, čo šľachy znamenajú pre ľudské telo? Dnes, v modernej komunite národov sa židia pod vlastnou ochranou usadili na šľachách. Tieto šľachy sú – burzy, banky, duchovenstvo, denníky ...
Louis Levy, preklad z jeho básne

V tejto novej organizácii ľudstva sa synovia Izraela rozšíria po celom svete, kde sa bez priamej opozície stanú riadiacim elementom, najmä po tom, čo získajú kontrolu nad pracujúcimi triedami. Vlády národov vytvoria univerzálnu republiku, ktorá padne bez námahy do rúk židom pod zámienkou Víťazstva proletariátu. Súkromné vlastníctvo bude odstránené vládcami židovskej rasy, ktorí budú všade kontrolovať verené financie. Takýmto spôsobom bude realizovaný prísľub Talmudu – že keď príde čas, Mesiáš príde na zem a židia získajú kontrolu nad celým svetom.
Karol Marx, v korešpondencii

Principiálny koniec sveta, v ktorom bude vládnuť hebrejský svet, ešte neprišiel. Príde však skôr, ako si masy v tzv. kresťanských národoch vedia predstaviť. Ruský cárizmus, nemecké impérium a militarizmus sú zvrhnuté a všetci ľudia nahnaní na pokraj. To je moment, kedy skutočná vláda židovstva príde.
Judas Schuldbuch, The Wise Meno of Zion

Protikresťanská kampaň Sovietov nesmie byť obmedzená len na Rusko. Musí byť vykonaná na celom svete.
Stefanov, citovaný v J. Creagh Scottovej knihe Hidden Government

Skončili sme s pozemskými cármi, na rade sú cári nebeskí.
Bezbožnik (Moskva), január 1923

Aj najsilnejší podporovatelia judaizmu nemôžu poprieť, že judaizmus je antikresťanský.
Jewish World, 15. marca 1924

Rím je najväčší nepriateľ boľševizmu
Alfred Mind, v článku The World Battle of the Jews

Pokiaľ medzi gójimami ostane akákoľvek morálna koncepcia spoločenského poriadku a kým všetky náboženstvá, vlastenectvo a česť nie sú vykorenené, naša vláda nad svetom nenastane.
Časť svojej práce sme už splnili, avšak nemôžeme tvrdiť, že všetka práca je hotová. Máme pred sebou stále dlhú cestu, kým sa nám podarí zdolať najväčšieho nepriateľa: katolícke náboženstvo.
Vždy musíme pamätať na to, že katolícke náboženstvo je jediná inštitúcia, ktorá stále stála a stojí nám v ceste. Katolícke náboženstvo s jeho metodickou prácou a morálnym učením bude vždy svoje deti udržiavať v takom stave mysle, aby boli príliš sebarešpektujúci na to, aby sa vzdali pred našou vládou a sklonili pred budúcim kráľom Izraela.
Preto sa pokúšame vymyslieť tie najlepšie spôsoby ako otriasť katolíckym náboženstvom a jeho samotnými základmi. Rozšírili sme ducha revolty a falošného liberalizmu medzi národy gojimov, aby sa odklonili od viery a hanbili sa za jej uctievanie a dodržiavanie desatora. Mnohých z nich sme presvedčili a dnes sa pýšia svojim ateizmom ... Dali sme im nové teórie, nemožné realizácie, ako napríklad komunizmus, anarchizmus a socializmu, ktoré slúžia našim princípom.
Hlúpi gojimovia ich akceptovali s tým najväčším entuziazmom bez toho, aby si uvedomili, že tieto teórie sú naše a obrátili proti sebe náš najsilnejší nástroj.
Očiernili sme katolícku cirkev tými najnečestnejšími ohováraniami, poškvrnili jej dejiny a potupili jej najvznešenejšie aktivity. Obvinili sme ju z krívd jej nepriateľov a týchto sme takto preniesli na svoju stranu. A tak sme dnes, k nášmu veľkému uspokojeniu, svedkami rebélie proti cirkvi v mnohých krajinách. Duchovenstvo sme urobili predmetom nenávisti, zosmiešňovania a pohŕdania. Spôsobili sme, že praktiky katolíckeho náboženstva sa zdajú byť zastarané a čistou stratou času.
A gojimovia sa ukázali byť hlúpejší ako sme si mysleli. Človek by očakával viac inteligencie a zdravého rozumu, nie sú však lepší ako stádo oviec. Nech sa stádo vypasie, kým bude dosť tučné na to, aby mohlo byť obetované budúcemu Kráľovi sveta.
Založili sme množstvo tajných organizácií, ktoré pracujú za naše záujmy, pod našimi príkazmi a v našom smere. Pre gojimov sme urobili cťou možnosť pridať sa k našim organizáciám, ktorým sa dnes, vďaka nášmu zlatu, darí viac ako kedykoľvek predtým.
Napriek tomu ostáva našim tajomstvom, že tí gojimovia, ktorí zradia vlastných a pridajú sa k našim organizáciám, sa nikdy nedozvedia, že tieto spravujeme my a slúžia našim záujmom.
Jedným z mnohých tromfov slobodomurárstva je, že gojimovia, ktorí sa stanú členmi našich lóží, nikdy nesmú podozrievať, že ich používame, aby si postavili svoje vlastné väzenia, na ktorých terasách postavíme trón Univerzálneho kráľa Izraela...
Dovoľte teraz vysvetliť ako sme vo svojej práci urýchlili ukončenie katolíckeho náboženstva a dostali sa do jej najužších kruhov a dokonca prinútili niektorých duchovných, aby sa stali podporovateľmi nášho cieľa.
Niektoré naše deti sme primäli, aby sa pridali k cirkvi s jasným poučením, že majú ešte usilovnejšie pracovať na zničení katolicizmu tým, že v ňom vytvoria škandály. Takto sme nasledovali rady nášho Princa židov, ktorý povedal: „Nech sa vaše deti stanú kňazmi, aby tak mohli zničiť cirkev.“ Bohužiaľ nie všetci konvertovaní židia sa ukázali byť našej misii užitoční. Mnohí nás zradili. Iní však sľub dodržali.
Sme otcovia všetkých revolúcií – dokonca aj tých, ktoré sa obrátili proti nám. Sme strojcami vojny a mieru. Môžeme sa chváliť tým, že sme strojcami reformácie. Kalvin bol našim dieťaťom, bol splnomocnený židovskou autoritou so židovskými financiami, aby vypracoval návrh reformácie.
Martin Luther sa podal vplyvu svojich židovských priateľov a židovskej autority a so židovskými peniazmi bol jeho plán úspechom.
Vďaka našej propagande našim teóriám liberalizmu a dezinterpretácii slobody boli mysle mnohých gojimov pripravené prijať reformáciu. Oddelili sa od cirkvi a tak padli do našej pasce. Tým bola cirkev značne oslabená a jej moc nad kráľmi bola zredukovaná na takmer nulu.
Sme vďační protestantom za ich lojalitu našim želaniam – napriek tomu, že mnohí z nich, vo svoje úprimnej viere, nevedia o svojej lojalite voči nám. Sme im vďační, že nám pomáhajú bojovať proti kresťanskej civilizácii a v príprave na udalosť nášho príchodu a víťazstva nad svetom.
Doposiaľ sa nám podarilo zvrhnúť väčšinu trónov v Európe. Zvyšok bude v blízkej budúcnosti nasledovať. Rusko sa už klania našej vláde. Francúzsko s jeho slobodomurárskou vládou máme pod palcom. Anglicko v jeho závislosti na našich financiách máme pod kontrolou a v jeho protestantizme je naša nádej na zničenie katolíckeho náboženstva. Španielsko a Mexiko máme v rukách a mnoho ďalších krajín, včítane USA. ...
Zo série prejavov na konferencii B´nai B´rith v Paríži, publikované krátko za tým v londýnskej Catholic Gazette vo februári 1936, magazín Catholic Gazette po publikovaní tohto článku bol donútený k bankrotu.

Žid je nevyhnutne antikresťanom z podstaty definície, práve tak ako je antimohamedom, práve tak ako je proti princípoch, ktoré nie sú jeho vlastné.
Teraz, keď sa žid začlenil do spoločnosti, musí sa stať zdrojom nepokoja a práve tak ako moľa musí podkopať základy, na ktorých stojí kresťanský štát. ... Svojou samotnou prítomnosťou židia fungujú ako rozpúšťadlá, vytvárajú nepokoje, ničia, prinášajú tie najhoršie katastrofy. Vstup žida do národov sa ukázal byť pre ne smrteľným ...
Bernard Lazare, Antisemitism, Its History and Causes, str. 318-320 a 328

Zničili sme vlastníkov pôdy v Rusku. To isté urobíme v Európe a Amerike.
Zinovjev (Apfelbaum) na kongrese tretej internacionály, americký kongresový záznam, 13. december 1923

Bez zveličovania je možné povedať, že veľká sociálna ruská revolúcia bola vskutku uskutočnená rukou židov. Dokázali by utláčané masy zhodiť jarmo buržoázie sami? Nie, bol to žid, ktorý viedol ruský proletariát ...
M. Cohen v časopise The Communist, 12. apríla 1918

Veľký ideál judaizmu neznamená, že židia sa raz budú môcť spolčovať ako stádo ... ale to, že celý svet sa bude učiť židovské učenie a že vznikne Univerzálne bratstvo národov – v skutočnosti Veľký judaizmus – a všetky rozdielne rasy sa spoja a všetky náboženstvá budú odstránené.
Londýnsky Jewish World, 9. februára 1883

Najpozoruhodnejším a najzraniteľnejším dôsledkom Veľkej vojny bol vytvorenie nového nacionalizmu a zároveň zastavenie starého. Nacionalizmus je nebezpečenstvo pre židovských ľudí. Dnes, práve tak ako kedykoľvek v dejinách sa ukázalo, že židia nemôžu žiť v štátoch, kde sa vyvinula silná národná kultúra.
The Jewish Sentinel (Chicago), 24. septembra 1936

Čo nám stojí v ceste všade na svete je nacionalizmus. Ten je našim hlavným nepriateľom. Sme na strane liberalizmu proti nacionalizmu. Tam je naše bezpečie.
Dr. Solomon B. Freehof, Race, Nation or Religion

Detská slabosť je názov, ktorým by som nazval lásku k nejakej krajine.
Rabín Bernard Fiscer, Talmudic Chrestomatia, str. 230
Židia a nežidia – to sú dva svety, medzi ktorými je nepremostiteľný most. Sú to dve životné sily na svete, židia a nežidia.. Neverím, že tento primárny rozdiel medi nežidom a židom je zmieriteľný ... Môžete povedať: „Nuž, existujem vedľa seba a tolerujme sa navzájom. My nebudeme napádať vašu morálku a vy našu.“
Avšak je nešťastím, že títo dvaja nie sú len rozdielni, stoja proti sebe ako nepriatelia....
Maurice Samuel, You Gentiles, str. 9, 19, 23, 30 a 95

Detskou slabosťou ohromných rozmerov by bolo meno, ktoré by som pridelil láske k nejakej krajine.
Bernard Baruch, Chicago Tribune, 25. septembra 1936

Asimilácia je nemožná. Je nemožná, pretože žid nemôže zmeniť národný charakter... nech robí čokoľvek, vždy ostane židom.
Ludwig Lewisoh, z jeho tvorby

Viem, že asimilácia je strata identity. Je to asimilácia, ktorej sa bojím viac ako pogromov.
J.H. Hertz, hlavný rabín Anglicka v The Book of Jewish Thought

Nemôžeme byť anglickými židmi. Sme rasa a ako rasa sa zachránime. Naša mentalita je hebrejská a líši sa od anglickej. Dosť trikov, povedzme nahlas, že sme Medzinárodní židia.
Gerald Soman, vedúci organizácie Wold Jewish Fellowship v jeho oficiálnom manifeste 1. januára 1935

Nie som americký občan židovskej viery. Som žid. Som Američan. Som Američanom 63/64 svojho života, ale židom som 4000 rokov ...
Rabín Stephen S. Wise, Herald Tribune, 13. január 1938

Uznajme, že židia sú samostatnou národnosťou, ktorej každý žid z ktorejkoľvek krajiny je nevyhnutne jej členom. Musíme sa organizovať. Organizovať, to predovšetkým, aby svet mal dôkaz o rozsahu našej túžby po slobode. Organizovať, aby sa naše zdroje stali známymi ...
Organizovať, organizovať, organizovať, kým každý žid povstane a bude započítaný – spolu s nami...
Louis Brandeis, Najvyšší americký súd, Zionism, str. 113-114

Len židovské zákony riadia náš život. Formujeme ich v sebe, v silnej spolupráci. Silné steny nás oddeľujú od ľudí krajín, v ktorých žijeme – a za tu stenou je židovský štát.
Sionistický vodca Klatzkin, Der Jude

Žid nemôže byť súčasne skutočným Američanom a čestným stúpencom sionistického hnutia.
Jacob H. Schiff, 8. septembra 1907

Anglické (francúzske alebo americké) vlastenectvo je len oblek, ktorý si žid oblieka, aby potešil ľudí tej krajiny.,
The Jewish World, 8. decembra 1911

Žid stále ostane židom, aj keď zmení svoju vieru. Kresťan, ktorý si osvojí židovské náboženstvo sa nestane židom, pretože kvalita žida nie je v náboženstve ale v rase. Slobodomyseľný alebo ateistický žid stále ostáva židom.
The Jewish World, 14. decembra 1922

Rada ľudových komisárov vydala nariadenie všetkým sovietskym úradom, aby podnikli nekompromisné kroky proti antisemitizmu.
V. I. Lenin, v jeho nariadení Rade ľudových komisárov, 9. augusta 1918, citované z Lenin on the Jewish Question, str. 23

Muži, ktorí kontrolujú Rusko, nie sú Rusmi. Členovia židovskej rasy z celého sveta tu dominujú.
James Abbe, autor I photographed Russia z The New Masses, 29. októbra 1935

V Sovietskom zväze je každý tretí žid zamestnaný v štátnej správe.
Jewish Chronicles, 6. januára 1933

Židia sú duchovnými otcami demokracie a teda plutokracie. Židovské elementy sú hnacou silou ako za komunizmom, tak aj kapitalizmom.
Dr. Oscar Levy v úvode ku knihe The World Significance of the Russian Revolution, strany vii a ix

My, ako židia sme si istí, že judaizmus a demokracia sú neoddeliteľné.
Rabín Israel M. Goldman v American Hebrew Weekly, 3. novembra 1939

Mnohé z princípov New Deal vo vláde a ekonomike boli založené pred tisíckami rokov v talmudských zákonoch.
Starosta Fiorello LaGuardia v prejave na Národnej konvencii Nezávislého poriadku Abrahama v New Yorku, citát z New York American, 8. júna 1937

Marxizmus je moderná forma židovskej predpovede.
Prof. Reinhld Niebur pred Jewish Institute of Religion, New York, 3. októbra 1934

Niet pochýb o tom, že podľa skromných odhadov je 9 desatín židov v Amerike sionistami.
Neworský sudca Julian Mack v jeho prezidentskom príhovore Sionistickej konvencii v r. 1919, citát z knihy Jessie Samptera – Modern Palestine, str. 57

Vojny sú židovkou úrodou.
Werner Sombart, Jews and Modern Capitalism (niektorí tvrdia, že Sombart bol len prožidovský)

Všimnite si, že všetky veľké intelektuálne hnutia v Európe sú značne zastúpené židmi. Prví jezuiti boli židia, záhadná ruská diplomacia, ktorú západná Európa nechápe, bola organizovaná židmi, revolúcia, ktorá sa teraz pripravuje v Nemecku a ktorá bude v skutočnosti druhou veľkou Reformáciou a o ktorej sa vie tak málo, je plne pod kontrolou židov...
Benjamin Disraeli, Coningsby, str. 231-232

Koná sa povstanie proti tradíciám a aristokracii, proti náboženstvu a majetku...
Prirodzená rovnosť ľudí a zrušenie súkromného vlastníctva hlásajú tajné spoločnosti, ktoré formujú dočasné vlády a ľudia židovskej rasy sú v čele každej z nich. Ľudia boha spolupracujú s ateistami, najšikovnejší zhromaždovatelia majetku sa spájajú s komunistami, zvláštna a vyvolená rasa má ruku nad všetkým a to všetko preto, lebo si želá zničiť nevďačné kresťanstvo, ktoré jej dokonca vďačí za meno a ktorého tyraniu už nemôže ďalej vydržať.
Benjamin Disraeli, Lord George Bentick, str. 357

Sionisti splnili svoju úlohu a zavliekli Ameriku do vojny. Balfourská deklarácia nebolo len dobrovoľné gesto, bola to zmluva medzi britskou vládou a židovským ľudom.
H.M.V. Temperly, History of the Peace Conference in Paris, Volume 1920, str. 173

Liga národov je židovská koncepcia.
Israel Zangwill, v Jewish Guardian, 11. júna 1920

Druhá svetová vojna sa bojuje za obranu základov judaizmu.
Chicago Jewish Sentinel, 8. októbra 1942

Ideál OSN je židovským ideálom.
David Ben-Gurion v Time, 16. augusta 1948

V 18. storočí bol francúzsky obchod úplne v ich rukách. Židia južného Francúzska praktizovali všetky vonkajšie formy katolicizmu: ich narodenia, svadby, úmrtia ...
Prof. Werner Sombar, Jews and Modern Capitalism

Prezident urobí presne to, čo mu poviem.
Loeb, sekretár prezidenta Theodora Roosevelta, citovaný v The Secret World Government, str. 133

Po svetovej vojne Bernard M. Baruch svedčil pred Kongresovým výborom o tom, že mal doslova úplnú kontrolu nad zdrojmi Ameriky počas vojny: „Mal som zrejme viac moci ako ktorýkoľvek iný muž vo vojne.“
Americký kongresový záznam, Volume 78, str. 13080, 27. júna 1934

Je šialenstvo nazdávať sa, že na svete existuje niekto, kto nám zabráni vykonať náš ideál.
Alfred Mond po návrate z Palestíny, citovaný v Hector Bolitovej First Lord Melchett

Zdá sa, že židia sú dnes skutočnými vládcami sveta. Impériá ako Rusko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko vedú židia, židia vedú národy. Čoskoro budú nasledovať aj iné národy a židia vztýčia nad svetom svoju červenú zástavu.
Z telegramov Grand Republic Coadjutor of Jerusalem

Židia pokazili krv všetkých rás v Európe. Všetko je dnes židofikované. Naše idey vládnu všetkému. Sme pánmi ... nech nás gojimovia nenávidia, nech nás vyženú, nech sa naši nepriatelia smejú nad našou fyzickou slabosťou. Už nás totiž vyhnať nemôžu, zahryzli sme sa do ich národov, pokazili rasy Európy, zlomili ich moc a všetky ich idey učinili zhnitými, rozkladajúcimi.
Dr. Kurt Munzer, The Way to Zion

Židia ovládli nežidovskú tlač do takej miery, že dnes sa americké noviny stránia povedať čokoľvek nepekné o židoch.
Bernard J. Brown, chicagský právnik, From Paroah fo Hitler

Dajte mi moc a kontrolu nad vydávaním peňazí a je mi jedno kto robí zákony.
Anselm Rotchschild, citovaný v The Federal Reserve Conspiracy

Otvorte si Talmud a zistíte, že židia urobili z požičiavania peňazí umenie. Učili ich to od ranného detstva, že hlavné šťastie je vlastníctvo peňazí. Vynašli všetky tajomstvá peňazí a stali sa Pánmi peňazí a Pánmi sveta.
Profesor Werner Sombart, Jews and Modern Capitalism

Verejné školy musia byť oslobodené od vianočnej propagandy a kolied. Chceme, aby kresťanská propaganda bola zastavená. Masy židovských ľudí v Amerike majú právo žiadať od amerického vzdelávacieho systému, aby vynechal Vianoce z verejných škôl.
Jewish national day, New York, 14. december 1935

Účasť židov na celom svete v bielom otroctve je jedna z najpochabejších škvŕn našich ľudí.
Jewish World, 18. marca 1914

Dnešné židovské náboženstvo nachádza svoje korene bez prestávky počas storočí vo farizejoch. Ich myšlienky a metódy je možné nájsť v ohromnom množstve literatúry. Talmud je najväčším reprezentantom tejto literatúry....
The Universal Jewish Encyclopedia (1943), pod hlavičkou „pharisees“

Talmud je do dnešného dňa kolujúcou krvou židovského náboženstva. Akékoľvek zákony, zvyky vyznávame, či sme ortodoxní, konzervatívni, reformní – nasledujeme Talmud. Je to náš spoločný zákon.
Herman Wouk, This in My God

Židia boli najviditeľnejším spojivom so slobodomurárstvom vo Francúzsku od revolúcie.
The Jewish Encyclopedia, Volume V, pod „freemasonry“

Slobodomurárstvo je vlastne judaizmus. Oddeľte učenie judaizmu od slobodomurárksheo rituálu a čo ostane?
Jewish Tribune, New York, 28. októbra 1927

Technický jazyk, symbolika, rituály slobodomurárstva sú plné židovských myšlienok a termínov.
The Jewish Encyclopedia, Volume IV, str. 503

Každá lóža je a musí byť symbolom židovského chrámu, každý majster je reprezentantom židovského kráľa a každý slobodomurár je personifikáciou židovského robotníka.
An Encyclopedia of European Freemasonry, Philadephia 1906

Môžem vás ubezpečiť páni, že tí, ktorí vládnu, musia počítať s novým elementom. Musíme sa zaoberať nielen s vládami a cisármi. Musíme brať do úvahy tajné organizácie, ktoré sú schopné na poslednú chvíľu zrušiť akékoľvek opatrenie, ktoré majú všade agentov, odhodlaných mužov, povzbudzujúc vraždy a byť schopní privolať kedykoľvek masaker.
Benjamin Disraeli v prejave v Aylesbury, Anglicko, 20. septembra 1873


Aj americkí židia musia pochopiť súčasný antisemitizmus. Musíme naplniť naše väznice antisemitskými gangstrami, musíme naplniť naše ústavy antisemitskými šialencami, musíme prenasledovať a odsúdiť tých, čo nenávidia židov až k extrémnym možnostiam zákonov, musíme ponížiť a zahanbiť antisemitských násilníkov do takej miery, že nikto sa nebude chcieť s nimi porovnávať.
Rabín Leon Spitz, Glorious Purim Formula v American Hebrew, 1. marca 1946

Žalovanie za urážku o milióny dolárov, až k bankrotu sa ukázalo byť efektívnym spôsobom umlčania....
Rabín Samuel Horowitz, v Jewish Spectator, apríl 1939

________________________________________
vybrané z knihy Judaism in Action, Aspion1992

www.prop.sk
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Martine de Clairvaux
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 98
renomé : 19
věk : 42
vyznání : neznámé nebo bez vyznání
přesvědčení : neznámé

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   03.02.11 7:03

Slobodomurárstvo je vlastne judaizmus. Oddeľte učenie judaizmu od slobodomurárksheo rituálu a čo ostane?
Jewish Tribune, New York, 28. októbra 1927

dementní že by chudák zednář bez mozku ? šťastný
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Rotar of York
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 254
renomé : 30
věk : 44
vyznání : římskokatolictví
přesvědčení : neznámé

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   20.02.11 0:00

Když vezmu, že antisemitismus je nenávist vůči židům jako skupině obyvatel, nejsem zastáncem těchto názorů ---- vždyt i kristus i učedníci byli židé ... Tíím se oháněl hitler i komunisti ... nelíbí se mi když se s nimi někdo srovnává v dnešní době. R.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Julier von Bogdanch
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 937
renomé : 166
vyznání : římskokatolictví
přesvědčení : neznámé

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   20.02.11 11:24

Rotar of York napsal:
Když vezmu, že antisemitismus je nenávist vůči židům jako skupině obyvatel, nejsem zastáncem těchto názorů ---- vždyt i kristus i učedníci byli židé ... Tíím se oháněl hitler i komunisti ... nelíbí se mi když se s nimi někdo srovnává v dnešní době. R.

Antisemitizmus, je nenávisť voči celej skupine semitských národov, to sú židia, arabi a iný...
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Rotar of York
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 254
renomé : 30
věk : 44
vyznání : římskokatolictví
přesvědčení : neznámé

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   21.02.11 20:41

Mohu někoho nemít rád, může mi být někdo odporný, nemusím souhlasit s některými názory ... avšak nenávist je nejhorší pro jejího nositele, jelokož ho stravuje zevnitř a mnohdy zatmívá soudnost v rozhodování a chování ... R.
Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Torstein
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
nezvěstný/á (dlouhodobě neaktivní)
avatar

loajalita :
počet příspěvků : 10
renomé : 17
vyznání : heathenství
přesvědčení : neznámé

PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   04.10.11 23:57

Návrat nahoru Goto down
Zobrazit informace o autorovi
Sponsored content
PříspěvekPředmět: Re: Židé a antisemitismus   

Návrat nahoru Goto down
 
Židé a antisemitismus
Zobrazit předchozí téma Zobrazit následující téma Návrat nahoru 
Strana 1 z 1
 Similar topics
-
» Židé a antisemitismus

Povolení tohoto fóra:Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Militia Dei Imperii Romani :: Diaspora :: Synagoga-
Přejdi na: